Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic

Tytuł projektu:

Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic

Źródło finansowania projektu:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 1.301.481,32 złotych.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 954.918,03 złotych.

Poziom dofinansowania: 80,67 % wydatków kwalifikowanych do dofinasowania.

Opis projektu:

Zakres projektu obejmuje m.in.: wymianę opraw oświetleniowych ulicznych w technologii LED na ulicy Katowickiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Bytomską do skrzyżowania z ul. Szkolną), ulicy Pocztowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Kubiny), ulicy Wojska Polskiego (trakt pieszy pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Ceramiczną a skrzyżowaniem z ul. Drzymały), Drogowej Trasie Średnicowej.