Wydział Finansowy

Dane kontaktowe

Skarbnik Monika Tetla
pokój 202
Tel. 32 3491-818
fn@swietochlowice.pl

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Finansowego należy prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia obsługi finansowo – księgowej budżetu, gospodarki finansowej, w tym w szczególności:

 1. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Urzędu.
 2. Prowadzenie kasowej obsługi Urzędu.
 3. Prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej w zakresie dochodów Miasta, w tym odpadów komunalnych i Skarbu Państwa oraz ich uzgadnianie z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, prowadzącymi analitykę i windykację dochodów budżetowych.
 4. Prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej w zakresie wydatków Urzędu oraz ich miesięczne uzgadnianie z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi.
 5. Prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej zadań inwestycyjnych w ujęciu syntetycznym.
 6. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej sum depozytowych.
 7. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej projektów unijnych.
 8. Prowadzenie ewidencji funduszu świadczeń socjalnych.
 9. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 10. Organizowanie i kontrolowanie prawidłowości obiegu dokumentów finansowo – księgowych.
 11. Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży podatku VAT.
 12. Sporządzanie sprawozdań i bilansów dotyczących Urzędu.
 13. Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu i zleceniobiorców.
 14. Prowadzenie rozliczeń i dokumentacji rozliczeniowej w zakresie spraw płacowych (ZUS, US i inne potrącenia).
 15. Prowadzenie ewidencji pozabilansowej planu finansowego Urzędu.
 16. Prowadzenie kontroli finansowej rozliczeń dotacji z budżetu Miasta.
 17. Prowadzenie w ujęciu wartościowym ewidencji księgowej środków trwałych oraz wyposażenia Urzędu oraz rozliczanie wyników inwentaryzacji.
 18. Prowadzenie rejestru umów dla celów ewidencji zaangażowania środków budżetowych na podstawie zestawień z  merytorycznych komórek organizacyjnych.
 19. Opracowywanie wieloletnich zestawień przepływów pieniężnych budżetu Miasta, prognozowanych kwot długu i spłaty zobowiązań.
 20. Zarządzanie procesem budżetowania oraz opracowywania projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 21. Sporządzanie części opisowej i tabelarycznej z wykonania budżetu za pierwsze półrocze i rok budżetowy.
 22. Prowadzenie Kasowej obsługi budżetu Miasta.
 23. Współpraca przy przygotowywaniu planów finansowych jednostek budżetowych oraz opracowywania wytycznych do ich realizacji.
 24. Prowadzenie w formie elektronicznej szczegółowej ewidencji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz ewidencji zmian w tym zakresie.
 25. Dokonywanie przelewu środków jednostkom organizacyjnym miasta oraz wykonywania dyspozycji środkami finansowymi.
 26. Prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Miasta (organu finansowego).
 27. Monitorowanie, kontrola i analiza realizacji budżetu Miasta oraz opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń zmieniających budżet, monitorowanie zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 28. Przygotowywanie propozycji w zakresie zaciągania kredytów, pożyczek i obligacji na finansowanie wydatków budżetowych.
 29. Prowadzenie ewidencji zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.
 30. Sporządzanie prognoz ekonomiczno – finansowych oraz raportów dotyczących budżetu Miasta.
 31. Sporządzanie uchwał i zarządzeń w elektronicznym systemie Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego.
 32. Sporządzanie jednostkowej i zbiorczej sprawozdawczości finansowej i budżetowej.
 33. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz bilansów dotyczących budżetu Miasta oraz zbiorczych bilansów jednostek budżetowych.
 34. Organizowanie i kontrola prawidłowości obiegu dokumentacji finansowo – księgowej.
 35. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem, poborem oraz księgowaniem podatków i opłat lokalnych.
 36. Prowadzenie postępowań podatkowych, postępowań sprawdzających i kontroli podatkowych.
 37. Wydawanie rozstrzygnięć (decyzji i postanowień) w zakresie podatków i opłat lokalnych.
 38. Udzielanie odpowiedzi na wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 39. Prowadzenie ewidencji księgowości podatkowej na kontach analitycznych i syntetycznych.
 40. Prowadzenie rejestru zbiorczego wpłat, zestawienia obrotów i sald.
 41. Prowadzenie egzekucji należności podatków i opłat lokalnych, w tym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 42. Prowadzenie egzekucji administracyjnej grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
 43. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.
 44. Dokonywanie zabezpieczeń zobowiązań podatkowych (hipoteka i zastaw skarbowy).
 45. Kontrola raportów kasowych w zakresie podatków i opłat lokalnych.
 46. Wystawianie i ewidencjonowanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat lokalnych.
 47. Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.
 48. Prowadzenie spraw dotyczących udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.
 49. Monitorowanie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przez Gminę Świętochłowice, sporządzanie sprawozdań zbiorczych.
 50. Sporządzanie projektów programów pomocowych dotyczących udzielania przez Gminę Świętochłowice, pomocy publicznej.
 51. Opracowywanie sprawozdań zbiorczych o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych.
 52. Opracowywanie informacji o udzielonych ulgach podatkowych osobom fizycznym oraz o skutkach finansowych z tytułu udzielonych ulg, niezbędnych do kwartalnych sprawozdań finansowych.
 53. Prowadzenie spraw związanych z odwołaniami i zażaleniami składanymi do SKO oraz skargami złożonymi do WSA w zakresie podatków i opłat lokalnych.
 54. Prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata.
 55. Opracowywanie projektów planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.
 56. Sporządzanie sprawozdań o uzyskanych dochodach z tytułu należności podatkowych i opłat lokalnych, o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych w zakresie podatków i opłat lokalnych.

W ramach Wydziału działa Referat Podatków i Egzekucji Administracyjnej  (symbol akt PE).