Wydział Finansowy

Dane kontaktowe

Skarbnik Monika Tetla
Naczelnik Ewa Klimczyk

pokoje 201-206
Tel. 32 3491-861
fn@swietochlowice.pl

Załatw sprawę - informacje, wnioski

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Finansowego należy prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia obsługi finansowo – księgowej budżetu, gospodarki finansowej, w tym w szczególności:

 1. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Urzędu.
 2. Prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej w zakresie dochodów Miasta, w tym odpadów komunalnych i Skarbu Państwa oraz ich uzgadnianie z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, prowadzącymi analitykę i windykację dochodów budżetowych.
 3. Prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej w zakresie wydatków Urzędu oraz ich miesięczne uzgadnianie z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi.
 4. Prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej zadań inwestycyjnych w ujęciu syntetycznym.
 5. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej sum depozytowych.
 6. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej projektów unijnych.
 7. Prowadzenie ewidencji funduszu świadczeń socjalnych.
 8. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 9. Organizowanie i kontrolowanie prawidłowości obiegu dokumentów finansowo – księgowych.
 10. Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży podatku VAT.
 11. Sporządzanie sprawozdań i bilansów dotyczących Urzędu.
 12. Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu i zleceniobiorców.
 13. Prowadzenie rozliczeń i dokumentacji rozliczeniowej w zakresie spraw płacowych (ZUS, US i inne potrącenia).
 14. Prowadzenie ewidencji pozabilansowej planu finansowego Urzędu.
 15. Prowadzenie kontroli finansowej rozliczeń dotacji z budżetu Miasta.
 16. Prowadzenie w ujęciu wartościowym ewidencji księgowej środków trwałych oraz wyposażenia Urzędu oraz rozliczanie wyników inwentaryzacji.
 17. Prowadzenie rejestru umów dla celów ewidencji zaangażowania środków budżetowych na podstawie zestawień z merytorycznych komórek organizacyjnych.
 18. Opracowywanie wieloletnich zestawień przepływów pieniężnych budżetu Miasta, prognozowanych kwot długu i spłaty zobowiązań.
 19. Zarządzanie procesem budżetowania oraz opracowywania projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 20. Sporządzanie części opisowej i tabelarycznej z wykonania budżetu za pierwsze półrocze i rok budżetowy.
 21. Prowadzenie Kasowej obsługi budżetu Miasta.
 22. Współpraca przy przygotowywaniu planów finansowych jednostek budżetowych oraz opracowywania wytycznych do ich realizacji.
 23.  Prowadzenie w formie elektronicznej szczegółowej ewidencji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz ewidencji zmian w tym zakresie.
 24. Dokonywanie przelewu środków jednostkom organizacyjnym miasta oraz wykonywania dyspozycji środkami finansowymi.
 25. Prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Miasta (organu finansowego).
 26. Monitorowanie, kontrola i analiza realizacji budżetu Miasta oraz opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń zmieniających budżet, monitorowanie zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 27. Przygotowywanie propozycji w zakresie zaciągania kredytów, pożyczek i obligacji na finansowanie wydatków budżetowych.
 28. Prowadzenie ewidencji zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.
 29. Sporządzanie prognoz ekonomiczno – finansowych oraz raportów dotyczących budżetu Miasta.
 30. Sporządzanie uchwał i zarządzeń w elektronicznym systemie Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego.
 31. Sporządzanie jednostkowej i zbiorczej sprawozdawczości finansowej i budżetowej.
 32. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz bilansów dotyczących budżetu Miasta oraz zbiorczych bilansów jednostek budżetowych.
 33. Organizowanie i kontrola prawidłowości obiegu dokumentacji finansowo – księgowej.
 34. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem, poborem oraz księgowaniem podatków i opłat lokalnych.
 35. Prowadzenie postępowań podatkowych, postępowań sprawdzających i kontroli podatkowych.
 36. Wydawanie rozstrzygnięć (decyzji i postanowień) w zakresie podatków i opłat lokalnych.
 37. Udzielanie odpowiedzi na wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 38. Prowadzenie ewidencji księgowości podatkowej na kontach analitycznych i syntetycznych.
 39. Prowadzenie rejestru zbiorczego wpłat, zestawienia obrotów i sald.
 40. Prowadzenie egzekucji należności podatków i opłat lokalnych, w tym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 41. Prowadzenie egzekucji administracyjnej grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
 42. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.
 43. Dokonywanie zabezpieczeń zobowiązań podatkowych (hipoteka i zastaw skarbowy).
 44. Wystawianie i ewidencjonowanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat lokalnych.
 45. Udzielanie odpowiedzi na otrzymane komornicze zajęcia wierzytelności po ich wcześniejszej analizie.
 46. Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.
 47. Prowadzenie spraw dotyczących udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.
 48. Monitorowanie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przez Gminę Świętochłowice, sporządzanie sprawozdań zbiorczych.
 49. Sporządzanie projektów programów pomocowych dotyczących udzielania przez Gminę Świętochłowice, pomocy publicznej.
 50. Opracowywanie sprawozdań zbiorczych o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych.
 51. Opracowywanie informacji o udzielonych ulgach podatkowych osobom fizycznym oraz o skutkach finansowych z tytułu udzielonych ulg, niezbędnych do kwartalnych sprawozdań finansowych.
 52. Prowadzenie spraw związanych z odwołaniami i zażaleniami składanymi do SKO oraz skargami złożonymi do WSA w zakresie podatków i opłat lokalnych.
 53. Prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata.
 54. Opracowywanie projektów planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.
 55. Sporządzanie sprawozdań o uzyskanych dochodach z tytułu należności podatkowych i opłat lokalnych,  o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych w zakresie podatków i opłat lokalnych.
 56. Prowadzenie kartotek uczestników PPK oraz terminowe naliczanie, odprowadzanie składek i archiwizacja dokumentacji związanej z PPK.

W ramach Wydziału działa Referat Podatków i Egzekucji Administracyjnej (symbol akt PE) – pokoje 123-124 i 214 (telefon: Podatki – 32 3491 866 lub 867; Egzekucja Administracyjna – 32 3491 862)