Rodzina – bezcenny kapitał

Nazwa projektu: „ Rodzina – bezcenny kapitał

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Okres realizacji projektu: 2020-09-01 – 2022-04-30

Opis projektu:

Podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji
w Świętochłowicach, poprzez:

  • szkolenie specjalistyczne 8 rodzin kandydackich na rodziny zastępcze,
  • szkolenie podnoszące kwalifikacje „Współpraca z rodziną biologiczną dziecka” – dla 45 rodzin zastępczych,
  • objęcie asystenturą rodzinną 33 rodzin przez 3 asystentów,
  • poradnictwo specjalistyczne pod nazwą „Akademia Rodziców” dla 20 rodziców przeżywających trudności w pełnieniu ról rodzicielskich,
  • rozwój instytucji 3 rodzin wspierających w Mieście,
  • wsparcie 20 dzieci, w tym z rodzin objętych asystą rodzinną lub umieszczonych w pieczy zastępczej w zakresie problemów edukacyjnych zgłaszanych przez ich rodziców/opiekunów

Całkowity koszt realizacji Projektu: 517 562,50 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 439 928,12 zł

Poziom dofinansowania: 93% wydatków kwalifikowanych do dofinansowania