Zezwolenie na umieszczenie reklam w pasie drogowym

Procedura umieszczenia reklamy w pasie drogowym dróg publicznych składa się z trzech etapów:

 1. Należy złożyć wniosek w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej na usytuowanie reklamy w pasie drogowym.

  We wniosku należy podać m.in. numer działki geodezyjnej, dokładną lokalizacje (adres), powierzchnię reklamy, dołączyć mapę w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją gdzie ma być umieszczona przedmiotowa reklama oraz wizualizację reklamy (zdjęcie).

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

   • uzgodnienie uzyskane w tut. Wydziale Architektury
    i Gospodarki Przestrzennej zezwalające na usytuowanie reklamy we wnioskowanej lokalizacji, która jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego;

lub

   • Oświadczenie wnioskodawcy o zgodności lokalizacji przedmiotowej reklamy z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

W przypadku reklamy typu „potykacz” nie jest wymagane ww. uzgodnienie i oświadczenie o zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

 1. Po uzyskaniu ww. decyzji zezwalającej na lokalizację reklamy należy spełnić zawarte w niej warunki.
 2. Po spełnieniu warunków w pkt. 1 i 2 na co najmniej 30 dni przed umieszczeniem przedmiotowej reklamy należy złożyć wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w pasie drogowym dróg publicznych w którym należy podać m.in.: dokładną lokalizację i termin zajęcia pasa drogowego, powierzchnię reklamy, numer NIP lub REGON prowadzonej działalności oraz numer decyzji lokalizacyjnej.

Sposób dostarczenia wniosków:

W celu wydania zezwolenia należy złożyć odpowiedni wniosek na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miejski w Świętochłowicach 41-600 Świętochłowice ul. Katowicka 54
 2. Przesłać drogą elektroniczną na adres Biura Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego
  w Świętochłowicach: dm@swietochlowice.pl
 3. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim: pok. nr 1 w godzinach urzędowania.

Pełnomocnictwo:

W przypadku składaniu wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo oraz potwierdzenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł wpłaconej na konto

08 1020 2313 0000 3802 0574 5635, lub gotówką w oddziałach Banku PKO S.A.

Tytuł przelewu: „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”.

Opłaty:

 1. Za zajęcie pasa drogowego naliczane są opłaty zgodnie z uchwałą nr XLVII/393/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  i ochroną dróg.
 2. Opłatę za zajęcie pasa drogowego (wynikającą z treści uzyskanej decyzji) należy uregulować przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach
  nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 lub gotówką w oddziałach Banku PKO S.A. w terminie 14 dni.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 905 lub 906, pod adresem email dm@swietochlowice.pl lub bezpośrednio w Biurze Dróg i Mostów w budynku przy ul. Plebiscytowej 3.