„Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem”

 

Nazwa projektu:

„Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem”

27 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach wzięło udział w zagranicznym stażu w ramach projektu Erasmus+ „Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem”. Staże w Niemczech zostały zorganizowane przez Partnera projektu VITALIS z Schkeuditz. Uczniowie wyjechali na staż w dwóch grupach (pierwsza w terminie 8-28.03.2020 r., druga w terminie 24.10. – 13.11.2021 r.). Każdej grupie towarzyszył opiekun grupy – nauczycielka nauki zawodu.

Podstawowym celem projektu było wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zawodowe poszukiwane na europejskim rynku pracy. Nacisk w projekcie został położony na nabywanie i doskonalenie posiadanych przez uczniów umiejętności – kompetencji ogólnych i zawodowych.

Cele projektu:

  • promowanie mobilności przyszłych absolwentów na europejskim rynku pracy,
  • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy,
  • wspieranie mobilności pracowników na europ. rynku pracy, w tym doskonalenie umiejętności według nowoczesnych standardów,
  • kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej,
  • zachęcenie do nauki języków obcych,
  • kształtowanie umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach UE,
  • rozwijanie międzynarodowej współpracy i wymiana doświadczeń z organizacjami partnerskimi.

Realizacja ww. celów stanowiła przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy, ponieważ uczniowie uświadomili sobie czego się uczą w szkole, czego poza nią, jakie są wymagania rynku pracy, jakie posiadają lub muszą nabyć w przyszłości kompetencje oraz jak efektywnie zaplanować własną karierę zawodową. Kilkutygodniowe praktyki zawodowe były dobrą okazją do zachęcenia uczestników,  by sami ocenili posiadane umiejętności (kompetencje), sprawdzili się w pracy zawodowej, jak również do oceny kompetencji stażysty przez pracodawcę.

Projekt był odpowiedzią na potrzebę poprawy jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy. Zdobycie doświadczeń zawodowych uczestników polepszyło ich start zawodowy jako przyszłych pracowników.

Projekt umożliwił uczestnikom poznanie specyficznego środowiska zawodowego i kultury pracy w innym kraju, zachęcił do otwartości i współpracy, co ułatwiło im dalszy rozwój osobisty. Rezultaty zostały potwierdzone przeprowadzoną ankietą on-line pod koniec realizacji projektu.

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 31.07.2022 r.

Wartość projektu: 55 837,00 EUR