Centrum Usług Społecznościowych przy ul. Łagiewnickiej 34

Tytuł projektu:

Centrum Usług Społecznościowych przy ul. Łagiewnickiej 34 w Świętochłowicach

Źródło finansowania projektu:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 3.827.402,08 złotych.

Planowane dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1.155.558,74 złotych.

Poziom dofinansowania: 30,74 % wydatków kwalifikowanych do dofinansowania.

Opis projektu:

Zakres projektu obejmuje w celu stworzenia Centrum Usług Społecznościowych w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 wykonanie robót budowlanych związanych m.in. z:
– remontem klatki schodowej i wiatrołapu;
– remontem pomieszczeń;
– dociepleniem poddasza;
– wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wewnętrznej;
– remontem posadzek oraz renowacją powłok malarskich;
– renowacją elewacji oraz odtworzeniem pierwotnej formy elementów elewacyjnych
– wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
– wymianą pokrycia dachu oraz remontem kominów;
– wymianą i wzmocnieniem stropów;
– przebudową ścian i ścianek działowych;
– instalacją wodno – kanalizacyjną, gazu ziemnego oraz centralnego ogrzewania;
– wentylacją i klimatyzacją;
– instalacją elektryczną i niskoprądową.