Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

ikonaUdostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (takich jak np. mapa zasadnicza lub ewidencyjna, bazy danych, osnowa geodezyjna, rejestr cen nieruchomości) odbywa się poprzez:

– e-usługę (zalecane)

W tym celu należy przejść do geoportalu miasta Świętochłowice a następnie wybrać moduł ,,Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”. Po zarejestrowaniu i poprawnym zalogowaniu należy złożyć odpowiednie zamówienie, poczekać na otrzymanie Dokumentu Obliczenia Opłaty a następnie opłacić online lub przesłać potwierdzenie zapłaty. Po dokonanej opłacie materiały zostaną udostępnione w formie wskazanej w zamówieniu.

– złożenie wniosku (pobierz wniosek pdf)

Wniosek o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego można złożyć bezpośrednio w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego (ul. Katowicka 54 pok. 1), przesłać pocztą tradycyjną lub przesłać pocztą elektroniczną na adres gk@swietochlowice.pl

We wniosku prosimy o podanie danych kontaktowych (telefon, e-mail).

Opłat należy dokonywać po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty a następnie przekazać potwierdzenie zapłaty. Po dokonanej opłacie materiały zostaną udostępnione w formie wskazanej w zamówieniu.

Materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane są odpłatnie zgodnie z cennikiem będącym załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. (pobierz cennik)

Na podstawie art. 40a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie pobiera się opłaty za: 

 1. udostępnianie zbiorów danych:
  1. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
  2. państwowego rejestru nazw geograficznych,
  3. zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250000 i mniejszych,
  4. numerycznego modelu terenu,
  5. ortofotomapy,
  6. państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
  7. szczegółowych osnów geodezyjnych,
  8. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10000–1:100000,
  9. dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii,
  10. dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych;
 2. udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
  1. w celu edukacyjnym:
   • jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.),
   • uczelniom w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z2020r. poz.85),
   • podmiotom, o których mowa wart.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z2019 r. poz. 688, 1570 i 2020),
  2. w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
   • podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz innym podmiotom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107  i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
  3. w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego –służbom specjalnym w rozumieniu art.11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z2020r. poz.27),
  4. w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa –Ministrowi Obrony Narodowej;
 3. udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów  zasobu –w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w  celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i  kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace;
 4. udostępnianie danych na podstawie:
  1. art. 12 ust.1 i2, art.14 ust.1, art.15 ust.2 i3 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
  2. art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów  realizujących zadania publiczne;
 5. pierwsze udostępnienie podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu zbiorów  danych powiatowej bazy GESUT, dotyczących sieci uzbrojenia terenu znajdującej się we władaniu tego podmiotu, po otrzymaniu przez starostę od tego podmiotu opinii, o której mowa wart.28e ust.1 pkt1;
 6. udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, o których mowa w art. 12 ust.1 pkt 1 lit.b, lub jego uzupełnieniem;
 7. udostępnianie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, o których mowa w art.25 ust.2 i 3, w postaci elektronicznej;
 8. udostępnianie w postaci elektronicznej kartograficznych opracowań specjalnych w postaci map tyflologicznych.

Materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierające dane podmiotów ewidencyjnych (w tym dane osobowe i numery ksiąg wieczystych) udostępnia się na żądanie:

 1. właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
 2. organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
 3. operatorów:
  1. sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z2019r. poz.2410 oraz z2020r. poz.471),
  2. systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10kwietnia 1997r. –Prawo energetyczne (Dz.U. z2019r.
   poz.755, zpóźn. zm.5));
 4. innych podmiotów niż wymienione w pkt 1–3, które mają interes prawny w tym zakresie.

Opłatę za udostępnienie danych z zasobu należy wnieść na rachunek bankowy konta Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 921 lub 924, pod adresem email gk@swietochlowice.pl lub bezpośrednio w pokoju 208 lub 211 (UM, Katowicka 54)