Pomoc społeczna

Realizacja spraw związanych z pomocą społeczną odbywa się w Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Katowicka 35).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 245 51 04.

Wybierz sprawę:

 1. Sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi i zasiłkami:
 • Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – tzw. becikowe
 • Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 • Ustalenie prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego
 • Ustalenie prawa do zasiłku celowego
 • Ustalenie prawa do zasiłku celowego specjalnego lub celowego zwrotnego
 • Ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna
 • Ustalenie prawa do zasiłku okresowego
 • Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 • Ustalenie prawa do zasiłku stałego
 • Ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
 • Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – Rodzina 500 +
 • Ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka “Za Życiem”

Szczegółowe informacje w powyższych sprawach znajdują się
na stronie OPS w Świętochłowicach.

 1. Sprawy związane z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka:
 • Przekazanie okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
 • Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u pełnoletniego wychowanka
 • Przydzielenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
 • Przyznanie dodatku do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
 • Przyznanie dodatku wychowawczego na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
 • Przyznanie dofinansowania do wypoczynku dla dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej
 • Przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających rodziny zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne
 • Przyznanie pomocy na usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną
 • Przyznanie pomocy na zagospodarowanie w formie pieniężnej lub rzeczowej dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną
 • Przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka
 • Przyznanie świadczenia dla rodziny pomocowej
 • Przyznanie świadczenia jednorazowego związanego z potrzebami przyjmowanego dziecka
 • Przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
 • Przyznanie świadczenia związanego z remontem lokalu w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka
 • Przyznanie świadczenia związanego z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki
 • Sporządzenie opinii o kandydatach na rodziny zastępcze
 • Sporządzenie opinii o rodzinach zastępczych
 • Sprawdzenie warunków socjalno – bytowych dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
 • Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze
 • Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
 • Umorzenie w całości lub w części, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
 • Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich
 • Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Rodzinnego Domu Dziecka
 • Zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny pomocowej
 • Zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zawodowej

Szczegółowe informacje w powyższych sprawach znajdują się
na stronie OPS w Świętochłowicach.

 1. Sprawy związane z leczeniem odwykowym:

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie znajduje się
na stronie UM w Świętochłowicach.