Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

 1. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
 2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
 3. o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Informacja o bonifikatach

Grunty należące do Gminy

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty w postaci opłaty jednorazowej (druk zgłoszenia w załączeniu). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu 20-letniego okresu. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty ustalona w Uchwale Nr X/85/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 r., w wysokości:

 1. 60% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w pierwszym roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
 2. 30% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
 3. 20% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
 4. 10% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku, w którym nastąpiło przekształcenie.
Grunty należące do Skarbu Państwa

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty ustalona w ustawie z dnia 20 lipca     2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe    w prawo własności tych gruntów, w wysokości:

 1. 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
 2. 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
 3. 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
 4. 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
 5. 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
 6. 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu;
Bonifikata 99%

Bonifikata w wysokości 99% przysługuje: 

 1. osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
 2. członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),
 3. inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz 39 i 752),
 4. kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),
 5. świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym – będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

Zaświadczenie końcowe po uprzedniej wpłacie opłaty jednorazowej

Z powyższym zaświadczeniem należy zgłosić się w siedzibie Wydziału VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ul. Floriańskiej 24a w celu załatwienia formalności związanych z wykreśleniem roszczenia o opłatę. Od wniosku o wykreślenie wpisu z działu III w/w księgi wieczystej pobierana jest opłata stała w wysokości 250 zł, którą należy uiścić w kasie Sądu Rejonowego w Chorzowie. Kontakt do VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie – telefon: 32 3499 404, e-mail: kw6@chorzow.sr.gov.pl.

Sposób dostarczenia wniosków:

W celu wydania zezwolenia należy złożyć odpowiedni wniosek na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miejski w Świętochłowicach
  ul. Katowicka 54
  41-600 Świętochłowice
 2. Przesłać drogą elektroniczną na adres Wydziału Mienia Komunalnego w Świętochłowicach: mk@swietochlowice.pl
 3. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim: pok. nr 1 w godzinach urzędowania.

Pełnomocnictwo:

W przypadku składaniu wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo oraz potwierdzenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł wpłaconej na konto

08 1020 2313 0000 3802 0574 5635, lub gotówką w oddziałach Banku PKO S.A.

Tytuł przelewu: „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”.

Opłaty:

Opłatę należy wpłacić na konto (tytułem: opłata przekształceniowa + adres nieruchomości):

 • Grunty należące do gminy –  na rachunek bankowy prowadzony przez Bank PKO BP SA nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545
 • Grunty należące do Skarbu Państwa – na rachunek bankowy prowadzony przez Bank PKO BP SA nr 21 1020 2313 0000 3602 0574 0552

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 934, pod adresem email mk@swietochlowice.pl lub bezpośrednio w pokoju nr 113 w Urzędzie Miejskim przy ul. Katowickiej 54.