Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną

Tytuł projektu: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną

Nazwa beneficjenta: Gmina Świętochłowice.

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT

Okres realizacji: 01.04.2016 – 31.08.2021

Opis projektu:

Konieczność utworzenia Punktu selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wynika bezpośrednio z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Zadaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest stworzenie mieszkańcom warunków do pozbycia się odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a które powinny być usuwane w sposób selektywny i kontrolny. PSZOK będzie miejscem ogrodzonym z kontenerem socjalno-biurowym, wiatą magazynową na odpady niebezpieczne oraz kontenerami na odpady inne niż niebezpieczne ustawione poza wiatą. Przy wjeździe na teren PSZOK-u powstaną dodatkowo 2 miejsca parkingowe dla mieszkańców przyjeżdzających do PSZOK-u.

Cel projektu:

Zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych na terenie gminy Świętochłowice.

Wartość projektu:  914.256,93 złotych

Wkład Funduszy Europejskich:  777.118,4 złotych

Zapytanie ofertowe dotyczące kampanii informacyjno-edukacyjnej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty