Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

Tu wyszukasz żłobek i klub dziecięcy w Twoim mieście – KLIKNIJ

 

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. 2021 poz. 75 z późn. zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, każda jednostka organizacyjna, osoba fizyczna czy osoba prawna, która zamierza prowadzić na terenie Miasta Świętochłowice żłobek lub klub dziecięcy, musi uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Świętochłowice.

Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, należy złożyć wniosek w formie elektronicznej na stronie https://empatia.mpips.gov.pl

Do wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych dołącza się oryginały dokumentów w formie elektronicznej:

 • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 • numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano;
 • adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu podmiotu zamierzającego prowadzić żłobek lub klub dziecięcy;
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych do celów prowadzenia działalności żłobkowej, klubu dziecięcego;
 • decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych; odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych w przypadku żłobków lub pozytywną opinię prezydenta, określającą w szczególności maksymalna liczbę miejsc w klubie dziecięcym;
 • w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 • w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL
 • informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
 • informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 • wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • oświadczenie/dowód dokonania opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 1,00 zł. – więcej

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:
Bank PKO BP SA 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545

Po dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wnioskodawca z urzędu otrzymuje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru.

 

Od momentu wpisu do rejestru podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadzór sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być prowadzone również poza planem nadzoru.

Wszelkie zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze organ prowadzący żłobek lub klub dziecięcy dokonuje w terminie do 3 dni od zaistnienia zmian za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego emp@tia.

Pliki do pobrania:

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o NIP

Podstawa prawna