Oświata i edukacja

Realizacja spraw związanych z edukacją i oświatą odbywa się w Miejskim Zarządzie Oświaty (ul. Bytomska 8).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 245 31 29.

Katalog spraw:

 1. Sprawy związane ze edukacją i oświatą:
 • Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
 • Nadanie lub odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Nadanie uprawnień szkół publicznych szkołom niepublicznym w trakcie prowadzenia przez nie działalności
 • Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego
 • Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego
 • Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego
 • Przyznanie stypendium o charakterze naukowym
 • Skierowanie do kształcenia specjalnego
 • Skierowanie do młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub do młodzieżowego ośrodka socjoterapii
 • Uzyskanie dotacji na realizację zadań z zakresu edukacji
 • Uzyskanie dotacji na zajęcia pozalekcyjne dla szkół
 • Uzyskanie nagrody za szczególne osiągnięcia ucznia
 • Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
 • Wydanie skierowania do kształcenia specjalnego
 • Wydanie zaświadczenia dotyczącego zatrudnienia
  Wydanie zaświadczenia o kontynuacji nauki szkolnej
 • Wydanie zaświadczenia o okresie odbytej nauki
 • Wydanie zaświadczenia o realizacji obowiązku szkolnego
 • Wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły
 • Wykreślenie wpisu z ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
 • Wynajęcie sali w jednostce organizacyjnej
 • Zawiadomienie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego
 • Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego
 • Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
 • Zgłoszenie dziecka do przedszkola
 • Zgłoszenie dziecka do szkoły
 • Zgłoszenie wpisu / zmian/ wykreślenia w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
 • Zmiany we wpisie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną