Centrum Integracji Społecznej

Tytuł projektu:
Adaptacja budynku przy ul. Sądowej 1 na Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – duże miasta

Wartość projektu:
2.710.786,93 zł

Dofinansowanie:
1.341.730,01 zł, co stanowi 81,87 % kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych

Opis projektu:
Przedmiotem projektu była adaptacja zabytkowego budynku w dzielnicy Lipiny, usytuowanego przy ulicy Sądowej 1 na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społecznej (CIS).

Realizacja jest efektem współpracy sąsiadujących miast w ramach projektu „Support for Cities”, realizowanego w ramach Programu Komisji Europejskiej URBACT.

Zrewitalizowany obiekt jest miejscem gdzie prowadzone są zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem (Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym) oraz realizacja zatrudnienia socjalnego poprzez:

  • kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznym;
  • nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych;
  • naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
  • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Ponadto działania CIS zorientowane są na bezpośrednią współpracę ze środowiskiem lokalnym dzielnic, szukanie dróg aktywizacji zawodowej, kulturalnej, sportowej. Przyczynia się do zmiany wizerunku Miasta oraz do ożywienia życia społecznego, zwłaszcza w dzielnicach Lipiny i Chropaczów.

Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: 2 kwartał 2010 r.
Zakończenie realizacji projektu: 2 kwartał 2011 r.