Rada Seniorów

Miejską Radę Seniorów w Świętochłowicach powołała Rada Miejska Uchwałą Nr XXX/260/20 z dnia 7 września 2020 r. Jest to organ o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym, mający na celu podejmowanie działań zmierzających do integracji świętochłowickiego środowiska osób starszych oraz wzmacnianie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej. Gwarantuje włączenie osób starszych w działania, które mają zaspokoić ich potrzeby i rozwiązywać istotne problemy. Rada powoływana jest na okres 4 letniej kadencji, w skład której wchodzi 9 członków.

Obecnie funkcjonująca Miejska Rada Seniorów rozpoczęła działalność 4 października 2021 r. na mocy uchwały nr XXX/260/20 z dnia 7 września 2020 r. Przewodniczącą Rady jest Zofia Pogoda, wiceprzewodniczącym Stanisław Długosz, a sekretarzem Elżbieta Matracka. W skład Rady wchodzą także: Adam Graca, Damian Palenta, Janina Pistelok, Regina Skrzypiec, Ryszard Sobański i Jadwiga Zawisza.

Miejska Rada Seniorów dyżuruje w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach w każdy trzeci poniedziałek miesiąca, w godzinach 15.00 – 16.00, w pokoju 105.

Począwszy od m-ca stycznia 2022r.  członkowie Rady w składzie 2 osobowym raz w miesiącu prowadzić będą „otwarte dyżury” dla mieszkańców (seniorów) naszego miasta, celem zacieśnienia współpracy, rozeznania problemów, pobudzenia aktywności środowiska 60+.

Na pierwszym posiedzeniu, które miało miejsce 18.10.2021 r. Miejska Rada Seniorów przedstawiła i omówiła następujące projekty:
– Regulamin pracy Miejskiej Rady Seniorów,
– Plan kadencyjny na lata 2021-2025.

Podczas sesji 14.03.2022 r. radni zaprosili do udziału w sesji przedstawicieli miejskich jednostek oraz organizacji pozarządowych m.in. Polskiego Związku Niewidomych, świętochłowickiego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Dziennego Domu Senior +, OSiR Skałka, Centrum Kultury Śląskiej, Fundacji Rozwoju Świętochłowic oraz policji. Spotkanie poświęcono omówieniu działań i zamierzeń na rzecz świętochłowickich seniorów. Wszyscy zadeklarowali chęć współpracy i współorganizacji Dnia Seniora w październiku. Radni Seniorzy otrzymali również kronikę, w której będą dokumentować działalność Rady.

dyżury Miejskiej Rady Seniorów