Rada Seniorów

Miejską Radę Seniorów w Świętochłowicach powołała Rada Miejska Uchwałą Nr XXX/260/20 z dnia 7 września 2020 r. Jest to organ o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym, mający na celu podejmowanie działań zmierzających do integracji świętochłowickiego środowiska osób starszych oraz wzmacnianie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej. Gwarantuje włączenie osób starszych w działania, które mają zaspokoić ich potrzeby i rozwiązywać istotne problemy. Rada powoływana jest na okres 4 letniej kadencji, w skład której wchodzi 9 członków.

Rusza nabór do Miejskiej Rady Seniorów!