Rada Seniorów

Miejską Radę Seniorów w Świętochłowicach powołała Rada Miejska uchwałą Nr VI/53/15  z dnia 4 marca 2015 r. Jest to organ o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym, mający na celu podejmowanie działań zmierzających do integracji świętochłowickiego środowiska osób starszych oraz wzmacnianie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej. Gwarantuje włączenie osób starszych w działania, które mają zaspokoić ich potrzeby i rozwiązywać istotne problemy. Rada powoływana jest na okres 4 letniej kadencji, w skład której wchodzi 11 członków.