Linia do segregacji odpadów komunalnych

Tytuł projektu:
Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet V ,,Środowisko’’
Działanie 5.2. Gospodarka odpadami, nr projektu – 611

Wartość projektu:
11.156.197,50 zł

Dofinansowanie:
9.245.140,87 zł, co stanowi 82,87 % kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych

Opis projektu:
Przedmiotowe zadanie swoim zakresem obejmowało:
1. budowę budynku hali sortowni, w której przewidziano:
– platformę przyjęcia odpadów komunalnych o powierzchni 204,6 m2
– halę segregacji odpadów
– platformę przyjęcia odpadów opakowaniowych o powierzchni 53,0 m2
– wiatę deponowania odpadów opakowaniowych
2. budowę budynku socjalno-sanitarnego z łącznikiem o powierzchni 51,79 m2
3. budowę boksów do magazynowania  odpadów opakowaniowych
4. budowę placu do gromadzenia odpadów opakowaniowych
5. wykonanie magazynu kontenerowego na odpady niebezpieczne
6. budowę placów i dróg przystosowanych do transportu ciężkiego
7. wykonanie separatora koalescencyjnego z osadnikiem
8. wykonaniu zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne
9. wykonanie instalacji:
– sieć wodociągowa
– sieć kanalizacji deszczowej
– sieć kanalizacji sanitarnej
– instalacje elektryczne
– instalacja wentylacji
10. dostawę i montaż maszyn i urządzeń.

Przepustowość linii do segregacji szacowana jest na 30.000 ton rocznie na zmianę.

Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: 07.07.2011 r.
Zakończenie realizacji projektu: 31.05.2012 r.