Sprawy budowlane

Realizacja spraw związanych z budownictwem, architekturą i zagospodarowaniem przestrzennym odbywa się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej (ul. Katowicka 54 – pierwsze piętro, pok. 222).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 3491 890 lub 893.

Wybierz sprawę:

Pozwolenie na budowę
AGP_PB-1 – Wniosek o pozwolenie na budowęwniosek_doc / wniosek_pdf
e-budownictwo
AGP_PB-5 – Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlanedruk_doc / druk_pdf
e-budownictwo
Pozwolenie na rozbiórkę
AGP_PB-7 – Wniosek o pozwolenie na rozbiórkęwniosek_doc / wniosek_pdf
e-budownictwo
Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
AGP/B2 – Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (wniosek ważny do 05.07.2021 r.)wniosek_doc / wniosek_pdf
AGP_PB-2a – Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (wniosek ważny od 05.07.2021 r.)wniosek 
e-budownictwo
AGP/B3 – Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlanedruk_doc / druk_pdf
e-budownictwo
AGP/B4 – Informacja uzupełniająca do zgłoszenia / oświadczeniadruk_doc / druk_pdf
Zgłoszenie rozbiórki
AGP_PB-4 – Zgłoszenie rozbiórkiwniosek
e-budownictwo
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
AGP_PB-18 – Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego częściwniosek
e-budownictwo
AGP/B3 – Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlanedruk_doc / druk_pdf
e-budownictwo
AGP/B4 – Informacja uzupełniająca do oświadczeniadruk_doc / druk_pdf
Zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych innych niż: budowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, rozbiórka, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
AGP_PB-2 – Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanychwniosek
e-budownictwo
AGP/B3 – Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlanedruk_doc / druk_pdf
e-budownictwo

Oświadczenie w sprawie wymiany lub montażu kotła gazowego

* należy wypełnić, gdy planowana wymiana lub montaż kotła gazowego nie wymaga przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej

druk_doc / druk_pdf
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
AGP/8 – Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

wniosek_doc / wniosek_pdf
e-budownictwo

AGP/B3 – Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

druk_doc / druk_pdf
e-budownictwo

Oświadczenie o przyjęciu pozwolenia

druk_doc / druk_pdf

Zgoda na przeniesienie pozwolenia

wniosek_doc / wniosek_pdf

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
AGP/8Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszeniawniosek_doc / wniosek_pdf
e-budownictwo
AGP/B3 – Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlanedruk_doc / druk_pdf
e-budownictwo
Oświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robótdruk_doc / druk_pdf
Zgoda na przeniesienie zgłoszenia robótdruk_doc / druk_pdf
Warunki zabudowy / lokalizacja inwestycji celu publicznego
AGP/6 – Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznegowniosek_doc / wniosek_pdf
Przeniesienie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
AGP/7 – Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznegowniosek_doc / wniosek_pdf
Oświadczenie o przyjęciu warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznegodruk_doc / druk_pdf
Zgoda na przeniesienie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznegodruk_doc / druk_pdf
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego / studium
AGP/11 – Zaświadczenie / Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studiumwniosek_doc / wniosek_pdf
AGP/12 – Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania terenu oraz o ochronie konserwatorskiej w związku z planowaną wycinką drzewwniosek_doc / wniosek_pdf
AGP/13 – Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegowniosek_doc / wniosek_pdf
e-budownictwo
Rewitalizacja
KOMUNIKAT dot. rewitalizacjikomunikat
AGP/25 Zaświadczenie o obszarze rewitalizacjiwniosek_doc wniosek_pdf
Samodzielność lokalu
AGP/10 – Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego / użytkowegowniosek_doc / wniosek_pdf
  
Zrzeczenie się odwołania od decyzji
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania – dla osób fizycznychdruk_doc / druk_pdf
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania – dla pełnomocnikadruk_doc / druk_pdf
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania – dla Wspólnot Mieszkaniowychdruk_doc / druk_pdf
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania – dla organizacji i firm ujętych KRSdruk_doc / druk_pdf
Pozostałe
AGP_PB-14 – Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomościwniosek
e-budownictwo
AGP/5 – Zaświadczenie potwierdzające wydanie pozwoleniawniosek_doc / wniosek_pdf
Oświadczenie o uzupełnieniu brakówdruk_doc / druk_pdf
Oświadczenie strony postępowania na podstawie art. 75 Kpadruk_doc / druk_pdf
Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanychwniosek_doc / wniosek_pdf