Sprawy budowlane

Realizacja spraw związanych z budownictwem, architekturą i zagospodarowaniem przestrzennym odbywa się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej (ul. Katowicka 54 – pierwsze piętro, pok. 222).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 3491 890 lub 893.

Wybierz sprawę:

 1. Sprawy związane z budownictwem:
 • Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – pobierz wniosek
 • Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części– pobierz wniosek
 • Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę – pobierz wniosek
 • Wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
 • Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę – pobierz wniosek
 • Wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – pobierz wniosek
 • Zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego – pobierz wniosek
 • Zgłoszenia budowy sieci – pobierz wniosek
 • Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – pobierz wniosek
 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – pobierz wniosek
 • Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę – pobierz wniosek
 • Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego – pobierz wniosek
 • Wydanie dziennika budowy (wydawany na miejscu)
 • Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
 • Wydanie zaleceń konserwatorskich
 • Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali – pobierz wniosek
 • Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 1. Sprawy związane z urbanistyką i architekturą:
 • Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na innego inwestora – pobierz wniosek
 • Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – pobierz wniosek
 • Wydanie decyzji o warunkach zabudowy – pobierz wniosek
 • Wydanie potwierdzonych kopii dokumentów
 • Wydanie opinii zamierzenia inwestycyjnego na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
 1. Sprawy związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym:
 • Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu
 • Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu studium
 • Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu
 • Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium
 • Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed zbyciem nieruchomości
 • Wydanie opinii o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) – pobierz wniosek
 • Wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) – pobierz wniosek
 • Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – pobierz wniosek
 • Złożenie wniosku o odszkodowanie równe obniżeniu wartości nieruchomości
 • Złożenie wniosku odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę lub o wykupienie nieruchomości lub jej części
 • Złożenie wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) – pobierz wniosek