Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu typu kiosk w pasie drogowym dróg publicznych

Procedura umieszczenia obiektu typu kiosk w pasie drogowym dróg publicznych składa się z trzech etapów:

 1. Należy złożyć wniosek w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej na usytuowanie obiektu w pasie drogowym.
  We wniosku należy podać m.in. dokładną lokalizacje (adres) obiektu, numer działki, dołączyć mapę w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją gdzie ma być umieszczony przedmiotowy obiekt, szkic planowanego obiektu lub jego wizualizację (zdjęcie) oraz cel przeznaczenia tego obiektu.
 2. Po uzyskaniu ww. decyzji zezwalającej na lokalizację obiektu należy spełnić zawarte w niej warunki.
 3. Po spełnieniu warunków w pkt. 1 i 2 na co najmniej 30 dni przed umieszczeniem przedmiotowego obiektu należy złożyć wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu typu kiosk w pasie drogowym dróg publicznych w którym należy podać m.in.: lokalizację, termin i powierzchnię zajęcia pasa drogowego, numer NIP lub REGON prowadzonej działalności oraz numer decyzji lokalizacyjnej.

Sposób dostarczenia wniosków:

W celu wydania zezwolenia należy złożyć odpowiedni wniosek na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miejski w Świętochłowicach, 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54
 2. Przesłać drogą elektroniczną na adres Biura Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego
  w Świętochłowicach: dm@swietochlowice.pl
 3. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim: pok. nr 1 w godzinach urzędowania.

Pełnomocnictwo:

W przypadku składaniu wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo oraz potwierdzenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł wpłaconej na konto

08 1020 2313 0000 3802 0574 5635, lub gotówką w oddziałach Banku PKO S.A.

Tytuł przelewu: „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”.

Opłaty:

 1. Za zajęcie pasa drogowego naliczane są opłaty zgodnie z uchwałą nr XLVII/393/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  i ochroną dróg.
 2. Opłatę za zajęcie pasa drogowego (wynikającą z treści uzyskanej decyzji) należy uregulować przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach
  nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 lub gotówką w oddziałach Banku PKO S.A. w terminie 14 dni.

Pobierz wniosek:

Wniosek 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 905 lub 906, pod adresem email dm@swietochlowice.pl lub bezpośrednio w Biurze Dróg i Mostów w budynku przy ul. Plebiscytowej 3.