Miejski Rzecznik Konsumentów

Marek Króliczek

Miejski Rzecznik Konsumentów wykonuje swoje zadania w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach przy ul. Plebiscytowej 3, pokój nr 1A (I piętro):
tel.: (32) 3491-940
email: mrk@swietochlowice.pl

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Świętochłowicach
Miejski Rzecznik Konsumentów
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice

Bezpośredni kontakt z Rzecznikiem (osobisty oraz telefoniczny) możliwy jest w poniedziałki i środy w godzinach od 10.00 do 14.00.

Miejski Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów.

Do zadań rzecznika konsumentów należy m.in.:

  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

Rzecznik działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą.

Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego).

Miejski Rzecznik Konsumentów w Świętochłowicach udziela pomocy wyłącznie konsumentom, mieszkańcom Świętochłowic:

Mieszkańcy innych powiatów/miast na prawach powiatów mogą uzyskać pomoc rzecznika konsumentów w swoim powiecie/mieście. Dane teleadresowe właściwego rzecznika należy ustalić w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na terenie którego zamieszkuje konsument, lub znaleźć samodzielnie na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski według kolejności wpływu. Okres oczekiwania na odpowiedź, bądź podjęcie przez rzecznika działań, zależy od ilości wpływających spraw oraz od charakteru sprawy, w tym stopnia jej złożoności.

Miejski Rzecznik Konsumentów zastrzega ewentualność nadawania priorytetu sprawom, w których okoliczności wskazują, iż zgłaszające je osoby pozostają w sytuacji materialnej utrudniającej im skorzystanie z komercyjnej pomocy prawnej, a charakter zawieranych przez nie umów wskazuje, iż związane są one z zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych.

Wniosek konsumenta powinien zawierać:

  • dane osobowe i kontaktowe Konsumenta oraz dane Przedsiębiorcy;
  • zwięzły, chronologiczny opis okoliczności faktycznych zdarzenia;
  • wskazanie, na czym w ocenie Konsumenta polega naruszenie jego interesu;
  • określenie roszczeń lub oczekiwań konsumenta;
  • załączniki w postaci :

–  kopii/scanów dokumentów wytworzonych w sprawie w formie papierowej,

–   opracowanego przez Konsumenta zestawienia treści oświadczeń i komunikatów mailowych i sms wymienionych pomiędzy Konsumentem a Przedsiębiorcą,

uporządkowane chronologicznie według kolejności ich wysyłki/otrzymania z zaznaczonymi datami ich nadania/podjęcia.

  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych wnioskującego przez rzecznika konsumenta

Możliwe jest złożenie wniosku przy wykorzystaniu formularza wniosku zawierającego oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli dot. przetwarzania danych osobowych.

Celem ustalenia właściwości Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Świętochłowicach w zgłoszonej sprawie należy podać adres swojego pobytu stałego lub czasowego na terenie miasta Świętochłowice.

Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania Konsumenta pozostawione będą bez rozpoznania.

Sprawdź gdzie uzyskać pomoc?

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc-dla-konsumentow/

POMOC DLA KONSUMENTÓW

  • Serwis internetowy https://konsumersi.pl/umożliwiający zainteresowanym osobom posiadającym status konsumenta bezpłatne wsparcie konsumenckie. Można znaleźć tam również informacje, wzory pism reklamacyjnych z tytułu: rękojmi, niezgodności towaru umową bądź gwarancji.