Miejski Rzecznik Konsumentów

Marek Króliczek

Urząd Miejski w Świętochłowicach
ul. Plebiscytowa 3
41-600 Świętochłowice
I piętro, pokój nr 1a
tel: 32 3491-940 lub 32 3491-904
e-mail: mrk@swietochlowice.pl

 

Przyjmowanie stron:
poniedziałki i środy: 10.00 – 14.00

 

Zakres prowadzonych spraw:

  • bezpłatne porady konsumenckie i informacja prawna w zakresie ochrony interesów Konsumentów,
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów Konsumentów,
  • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.

Wymagane dokumenty:

W celu zgłoszenia skargi konsumenckiej mieszkańcy Świętochłowic powinni stawić się osobiście do Miejskiego Rzecznika Konsumentów wraz z wszystkimi dokumentami dotyczącymi sprawy tj.:

  • czytelnie wypełnionym wnioskiem o podjęcie interwencji przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Świętochłowicach zawierającym podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik do niniejszego wniosku,
  • paragonem, fakturą VAT potwierdzającą zakup,
  • umową, która została zawarta z przedsiębiorcą,
  • zgłoszeniem reklamacyjnym oraz opinią rzeczoznawcy (jeżeli została wystawiona),
  • pełną korespondencją, która sprawy dotyczy.

Należy dostarczyć również kopie niniejszych dokumentów, które pozostają w biurze rzecznika.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Według kolejności zgłoszeń.

Miejski Rzecznik Konsumentów reprezentuje stanowisko Konsumenta i w drodze mediacji stara się przekonać przedsiębiorcę do polubownego rozstrzygnięcia powstałego sporu. Niejednokrotnie przedsiębiorca, który nie respektuje uprawnień konsumenckich, jest pouczony w zakresie obowiązujących przepisów. W przypadku braku możliwości polubownego zakończenia sprawy Konsument może dochodzić swych roszczeń w postępowaniu sądowym, przed właściwym miejscowo sądem powszechnym.

Stały Polubowny Sąd Konsumencki rozpatruje spory między konsumentami a przedsiębiorcami (sklepy lub zakłady usługowe), jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Sąd konsumencki rozstrzyga najczęściej spory drobne, choć istotne z punktu widzenia interesu kupującego. Wartość przedmiotu sporu nie jest ograniczona określoną kwotą. W przypadku braku zgody przedsiębiorcy na skierowanie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego – Konsumentowi pozostaje możliwość złożenia pozwu w sądzie powszechnym.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689).