Zdrowie i osoby niepełnosprawne

Realizacja spraw związanych ze osobami niepełnosprawnymi odbywa się w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ul. Harcerska 1, tel. 32 770 93 02).

Realizacja spraw związanych z PRFON oraz domami  pomocy społecznej odbywa się w Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Katowicka 35, tel. 32 245 51 04).

Katalog spraw:

 1. Sprawy związane ze zdrowiem i pomocą społeczną:
 • Umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej
 • Ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
 • Wydanie decyzji w sprawie usług opiekuńczych
 • Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej
 • Wydanie karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych
 • Wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia – pobierz wniosek
 • Wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej, która ukończyła 16 rok życia – pobierz wniosek
 • Wydawanie zezwoleń w drodze decyzji administracyjnej na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych
 • Zgłoszenie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne – pobierz wniosek
 1. Sprawy związane z PFRON – Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
 • Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej
 • Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 • Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych
 • Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych
 • Dofinansowanie ze środków PFRON osobom niepełnosprawnym do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
 • Dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych
 • Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
 • Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
 • Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu “Aktywny Samorząd” o pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
 • Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu “Aktywny Samorząd” o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu “Aktywny Samorząd” o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
 • Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu “Aktywny Samorząd” o pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
 • Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu “Aktywny Samorząd” o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
 • Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu “Aktywny Samorząd” o pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu “Aktywny Samorząd” o pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
 • Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu “Aktywny Samorząd” o pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu “Aktywny Samorząd” o pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu “Aktywny Samorząd” szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
 • Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów
 • Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny
 • Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej