Wydział Mienia Komunalnego

Dane kontaktowe

Naczelnik Grażyna Hanzel
pokój 117
tel. 32 3491-930
mk@swietochlowice.pl

Sprzedaż lokali mieszkalnych:
tel. 3491 931

Dzierżawa gruntów:
tel. 3491 932

Użytkowanie wieczyste i przekształcenia:
tel. 3491 933

Odszkodowania i przekształcenia:
tel. 3491 934

Wejścia w teren:
tel. 3491 935

Załatw sprawę - informacje, wnioski

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Mienia Komunalnego należy prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości, oddawaniem w wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem, użytkowanie, trwały zarząd, użyczenie, przejmowanie mienia Skarbu Państwa, w tym w szczególności:

 1. Podejmowanie czynności związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości położonych na obszarze Miasta.
 2. Wykonywanie czynności związanych z obrotem nieruchomościami, stanowiącymi mienie Miasta i Skarbu Państwa.
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz zezwoleń na ich czasowe zajęcie.
 4. Naliczanie, kontrola oraz aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd oraz czynszów za dzierżawę i najem gruntów stanowiących mienie Miasta i Skarbu Państwa, w ramach prowadzonej ewidencji analitycznej.
 5. Prowadzenie w sposób trwały, chroniący przed modyfikacją zapisów oraz dokonywania zmian w kartotekach dłużników z tytułu dochodów z użytkowania wieczystego gruntów dzierżawy oraz dokonywanie zmian stanu środków trwałych.
 6. Współpraca z kancelariami notarialnymi w zakresie dotyczącym zawierania umów cywilno – prawnych.
 7. Wykonywanie czynności prawnych związanych z przejęciem mienia Skarbu Państwa na własność Miasta.
 8. Występowanie do wojewody oraz innych właściwych organów administracji o wyrażenie zgody na podejmowanie określonych odrębnymi przepisami czynności prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
 9. Załatwianie spraw związanych z postępowaniem wywłaszczeniowym i zwrotem wywłaszczonych nieruchomości.\
 10. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze Miasta w zakresie określonym przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 11. Wnioskowanie do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa i Miasta. Sporządzanie wniosków o założenie Księgi Wieczystej oraz występowanie z wnioskami o wykreślenie bądź wpisanie do Księgi Wieczystej długów i ciężarów.
 12. Załatwianie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
 13. Organizowanie i prowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych.
 14. Ustalanie opłat dodatkowych za niedotrzymanie warunków umowy notarialnej w części dotyczącej zabudowania nieruchomości nabytej w użytkowanie wieczyste.
 15. Udzielanie pomocy publicznej w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty oraz przesunięcia terminu płatności z tytułu zawartych umów w zakresie gospodarki nieruchomościami.
 16. Przygotowywanie dokumentacji, dotyczącej windykacji należności cywilnoprawnych, wynikających z opłat z tytułu użytkowania wieczystego zawartych umów o korzystanie z nieruchomości bądź bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa, w celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 17. Naliczanie opłat adiacenckich z tytułu zmiany wartości nieruchomości.
 18. Podejmowanie inicjatyw dotyczących prowadzenia i wspierania różnych form budownictwa społecznego.
 19. Zlecanie administrowania i zarządu nad nieruchomościami Miasta i Skarbu Państwa celem ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 20. Przeprowadzanie zleconych doraźnie analiz ekonomicznych.
 21. Analiza funkcjonowania Miasta w ujęciu majątkowym.
 22. Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta.
 23. Analiza wykorzystania mienia obejmującego nieruchomości i ruchome składniki majątku jednostek organizacyjnych miasta.
 24. Opiniowanie, w przypadkach wskazanych przez Prezydenta Miasta czynności dotyczących zmiany stanu składników majątku Miasta.
 25. Prowadzenie dokumentacji związanej z podejmowaniem uchwał na zgromadzeniach wspólników oraz walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek.