Wydział Mienia Komunalnego

Dane kontaktowe

Naczelnik Grażyna Hanzel
pokój 117
Tel. 32 3491-934
mk@swietochlowice.pl

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Mienia Komunalnego należy prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości, oddawaniem w wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem, użytkowanie, trwały zarząd, użyczenie, przejmowanie mienia Skarbu Państwa, w tym w szczególności:

 1. Podejmowanie czynności związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości położonych na obszarze Miasta.
 2. Wykonywanie czynności związanych z obrotem nieruchomościami, stanowiącymi mienie Miasta  i Skarbu Państwa.
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz zezwoleń na ich  czasowe zajęcie.
 4. Naliczanie, kontrola oraz aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd oraz czynszów za dzierżawę i najem gruntów stanowiących mienie Miasta i Skarbu Państwa, w ramach prowadzonej ewidencji analitycznej.
 5. Prowadzenie w sposób trwały, chroniący przed modyfikacją zapisów oraz dokonywania zmian w kartotekach dłużników z tytułu dochodów z użytkowania wieczystego gruntów dzierżawy oraz dokonywanie zmian stanu środków trwałych.
 6. Współpraca z kancelariami notarialnymi w zakresie dotyczącym zawierania umów cywilno -prawnych.
 7. Wykonywanie czynności prawnych związanych z przejęciem mienia Skarbu Państwa na własność Miasta.
 8. Występowanie do wojewody oraz innych właściwych organów administracji o wyrażenie zgody na podejmowanie określonych odrębnymi przepisami czynności prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
 9. Załatwianie spraw związanych z postępowaniem wywłaszczeniowym i zwrotem wywłaszczonych nieruchomości.
 10. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze Miasta w zakresie określonym przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 11. Wnioskowanie do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa i Miasta.
 12. Załatwianie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
 13. Organizowanie i prowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych.
 14. Ustalanie opłat dodatkowych za niedotrzymanie warunków umowy notarialnej w części dotyczącej zabudowania nieruchomości nabytej w użytkowanie wieczyste.
 15. Udzielanie pomocy publicznej w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty oraz przesunięcia terminu płatności z tytułu zawartych umów w zakresie gospodarki nieruchomościami.
 16. Podejmowanie czynności związanych z uwłaszczaniem przedsiębiorstw komunalnych, spółdzielni oraz innych komunalnych osób prawnych.
 17. Sporządzanie wniosków o założenie Księgi Wieczystej oraz występowanie z wnioskami o wykreślenie bądź wpisanie do Księgi Wieczystej długów i ciężarów.
 18. Przeprowadzanie rozpraw administracyjnych.
 19. Przygotowywanie dokumentacji, dotyczącej windykacji należności cywilnoprawnych, wynikających z opłat z tytułu użytkowania wieczystego zawartych umów o korzystanie z nieruchomości bądź bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa, w celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 20. Naliczanie opłat adiacenckich z tytułu zmiany wartości nieruchomości.
 21. Koordynowanie, opracowywania projektów i analiz niezbędnych do formułowania założeń polityki  Miasta w zakresie gospodarki lokalowej.
 22. Podejmowanie inicjatyw dotyczących prowadzenia i wspierania różnych form budownictwa społecznego.
 23. Zlecanie administrowania i zarządu nad nieruchomościami Miasta i Skarbu Państwa celem ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 24. Prowadzenie zbioru danych spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały lub akcje.
 25. Opracowywanie rocznych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym Miasta.
 26. Przeprowadzanie zleconych doraźnie analiz ekonomicznych.
 27. Analiza funkcjonowania Miasta w ujęciu majątkowym.
 28. Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta.
 29. Analiza wykorzystania mienia obejmującego nieruchomości i ruchome składniki majątku jednostek organizacyjnych miasta.
 30. Opiniowanie, w przypadkach wskazanych przez Prezydenta Miasta czynności dotyczących zmiany stanu składników majątku Miasta.
 31. Przygotowywanie rocznego sprawozdania SG-01.
 32. Przygotowywanie informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego, o których mowa w ustawie o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.
 33. Udział w działaniach związanych z przekształceniem jednostek organizacyjnych Miasta w spółki prawa handlowego, prywatyzacją lub przekształceniami spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały lub akcje.
 34. Obsługa administracyjno – biurowa Komisji Mieszkaniowej w zakresie przyjmowania, kompletowania dokumentacji w sprawach z zakresu przyznawania lokali mieszkalnych, znajdujących się w zasobie gminnym, w użytkowanych lub zarządzanych przez MPGL w Świętochłowicach Sp. z o.o. budynkach, na podstawie wniosków od osób zainteresowanych wstąpieniem w stosunek najmu, oczekujących  na lokal socjalny lub zainteresowanych wynajęciem lokalu mieszkalnego przeznaczonego do remontu.
 35. Prowadzenie rejestrów osób oczekujących na: zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych  do zasiedlenia, przyznanie lokali socjalnych, przyznanie lokali mieszkalnych do remontu.
 36. Prowadzenie rejestru i załatwianie spraw związanych z zamianą mieszkań w obrębie zasobu mieszkaniowego gminy oraz zamian mieszkań pomiędzy najemcami, a osobami zajmującymi mieszkania w innych zasobach.