Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

ikona

Przedsiębiorca zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych ma obowiązek uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 1. Do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.
 2. Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).
 3. Powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wymagane dokumenty

Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, do którego należy załączyć następujące dokumenty:

 1. Pełnomocnictwo – w przypadku jego ustanowienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 3. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 4. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.).

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54 w godzinach pracy Urzędu tj:

poniedziałek: 700 – 1700
wtorek: 700 – 1500
środa: 700 – 1500
czwartek: 700 – 1500
piątek: 700 – 1400

Opłaty

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się na rachunek gminy przed jego wydaniem w następującej wysokości:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 2. 525 zł na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2100 zł na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz tych, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła wartości:

  1. 37 500 PLN dla napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;
  2. 37 500 PLN dla napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  3. 77 000 PLN dla napojów powyżej 18% zawartości alkoholu.

Jeśli wnioskodawca prowadził sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim opłatę wnosi odpowiednio:

 1. Jeśli wartość sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł wartość tą mnoży się razy 1,4%.
 2. Jeśli wartość sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przekroczyła 37 500 zł wartość tą mnoży się razy 1,4%.
 3. Jeśli wartość sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu w roku poprzednim przekroczyła 77 000 zł wartość tą mnoży się razy 2,7%.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń wnosi się w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku kalendarzowego.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

W celu otrzymania informacji o wysokości opłaty w konkretnym przypadku, wnioskodawca powinien skontaktować się z urzędem bezpośrednio.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na rachunek bankowy urzędu:

 • Opłata skarbowa – nr rachunku do wpłaty 08 1020 2313 0000 3802 0574 5635
 • Opłata za zezwolenia – nr rachunku do wpłaty 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub decyzję o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

W przypadku decyzji pozytywnej zezwolenie odbiera się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 53.

Pobierz wniosek:

 • Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – pobierz wniosek
 • Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – pobierz wniosek

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 941 lub 871, pod adresem email biznes@swietochlowice.pl lub bezpośrednio w Referacie Działalności Gospodarczej w budynku przy ul. Katowickiej 53.