Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy

Nazwa projektu:

„Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.

01.10.2020 – 30.06.2023

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie na terenie miasta Świętochłowice dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do 3 lat dla osób sprawujących nad nimi opiekę tj. rodziców i/lub opiekunów prawnych oraz ułatwienie powrotu na rynek rodzicom/ opiekunom prawnym, poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. W ramach projektu planuje się utworzyć i doposażyć klub dziecięcy nr 4 (dwie grupy po 15 dzieci) tworząc dodatkowo 30 miejsc.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 545 678,50 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 463 826,72 zł