Meldunek

Realizacja spraw związanych z meldunkami odbywa się w Wydziale Spraw Obywatelskich (ul. Katowicka 53).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 875 lub 876.

Wybierz sprawę:

  1. Sprawy związane z zameldowaniem:
  • Zameldowanie na pobyt stały – pobierz wniosek (pdf)
  • Zameldowanie na pobyt czasowy – pobierz wniosek (pdf)
  • Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały – pobierz wniosek (pdf)
  • Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej – pobierz wniosek (pdf)
  • Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej – pobierz wniosek (pdf)
  • Zameldowanie decyzją administracyjną
  1. Sprawy związane z wymeldowaniem:
  1. Inne sprawy: