Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

Zarządca Drogi Prezydent Miasta Świętochłowice wydaje zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I, II, III oraz VII.

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego ustalone zostały zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Opłaty za wydanie zezwolenia danej kategorii należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Numer konta bankowego:
70 1020 2313 0000 3202 0574 0545

Kategoria I

Dotyczy pojazdu, którego:

 • wymiary oraz rzeczywista masa całkowita nie są większe od dopuszczalnych
 • naciski osi nie są większe od dopuszczalnych przewidzianych dla dróg, po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,50 t.

Termin ważności zezwolenia oraz opłaty:

Termin ważności (miesiące)

Opłata

1 miesiąc

6 miesięcy

12 miesięcy

50,00 zł

100,00 zł

200,00 zł

Kategoria II

Dotyczy pojazdu, którego:

 • długość, wysokość oraz rzeczywista masa całkowita nie są większe od dopuszczalnych
 • naciski osi nie są większe od dopuszczalnych przewidzianych dla danej drogi
 • szerokość nie przekracza 3,50 m

Termin ważności zezwolenia oraz opłaty:

Termin ważności (miesiące)

Opłata

12 miesięcy100,00 zł

Kategoria III

Dotyczy pojazdu, którego:

 • długość nie przekracza***:
  • 15 m dla pojedynczego pojazdu
  • 23,0 m dla zespołu pojazdu
  • 30,0 m dla zespołu pojazdu o skrętnych osiach
 • szerokość nie przekracza***:
  • 3,2  m
  • 3,4  m
  • 4  m
 • wysokość nie przekracza 4,30 m
 • naciski osi nie są większe od dopuszczalnych dla danej drogi***
 • naciski osi nie przekraczają wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku osi pojedynczej osi napędowej do 11,50 t ***
 • rzeczywista masa całkowita nie jest większa od dopuszczalnej ***
 • rzeczywista masa całkowita nie przekracza 60 t ***

Termin ważności zezwolenia oraz opłaty:

Termin ważności (miesiące)Opłata

1 miesiąc

6 miesięcy

12 miesięcy

24 miesiące

200,00 zł

400,00 zł

1200,00 zł

2000,00 zł

Kategoria VII

Dotyczy pojazdu, którego:

 • o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych
  w kategoriach I – VI
 • o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t
 • dotyczą przejazdu pojazdu wyłącznie w granicach administracyjnych miasta

Termin ważności zezwolenia oraz opłaty:

Termin ważnościOpłata

14 dni – na jednokrotny przejazd

30 dni – na wielokrotny przejazd

500,00 zł

na jednokrotny przejazd pojazdu, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii III i IV i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych

1600,00 zł

na jednokrotny przejazd pojazdu w pozostałych przypadkach

Pobierz wniosek:

Sposób dostarczenia wniosków:

W celu wydania zezwolenia należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z dowodem wniesienia zapłaty na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 2. Przesłać drogą mailową na adres Biura Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego
  w Świętochłowicach: dm@swietochlowice.pl.
 3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 905 lub 906, pod adresem email dm@swietochlowice.pl lub bezpośrednio w Biurze Dróg i Mostów w budynku przy ul. Plebiscytowej 3.