Kancelaria Rady Miejskiej

Dane kontaktowe

Naczelnik: Barbara Skawińska
pokój 109
Tel. 32 3491 831
krm@swietochlowice.pl

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Kancelarii Rady Miejskiej należy obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miejskiej, komisji Rady, klubów radnych, Przewodniczącego Rady i jego Zastępców, w tym w szczególności:

 1. Wykonywanie czynności administracyjnych, technicznych, organizacyjnych związanych z sesją Rady Miejskiej, posiedzeniami komisji stałych i doraźnych, klubów radnych, spotkaniami Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 2. Zapewnienie komisjom Rady Miejskiej niezbędnych warunków organizacyjnych i technicznych dla wykonywania przez nie zadań, w tym przygotowywanie posiedzeń, przekazywanie informacji bieżących oraz materiałów pokontrolnych, a także prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 3. Sporządzanie wykazów zapytań i interpelacji oraz wolnych wniosków, informacji i oświadczeń formułowanych w trakcie sesji i w okresie międzysesyjnym, a także wykazów wniosków i opinii komisji Rady Miejskiej, nadawanie im dalszego biegu.
 4. Opracowywanie  sprawozdań z realizacji podjętych uchwał, działalności Rady Miejskiej, z realizacji rozpatrzonych petycji.
 5. Wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady Miejskiej sprawne kierowanie pracami Rady Miejskiej poprzez: przygotowywanie porządku oraz scenariusza obrad; terminowe przedkładanie materiałów sesyjnych; realizację ustaleń organizacyjnych podjętych na sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej; obsługę systemu informatycznego sesji Rady Miejskiej.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu załatwiania skarg i wniosków oraz petycji należących do właściwości Rady Miejskiej.
 7. Prowadzenie rejestrów i zbiorów:
  • projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Miejskiej;
  • uchwał podjętych przez Radę Miejską;
  • skarg, wniosków i petycji należących do zadań i kompetencji Rady Miejskiej;
  • zapytań i interpelacji oraz wolnych wniosków, informacji i oświadczeń formułowanych w trakcie sesji i w okresie międzysesyjnym;
  • wniosków i opinii komisji Rady Miejskiej.
 8. Sporządzanie protokołów z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej.
 9. Przekazywanie podjętych uchwał  do kontroli oraz publikacji.
 10. Rozliczanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej diet radnych.
 11. Organizowanie szkoleń radnych i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 12. Opracowywanie harmonogramu dyżurów radnych i jego bieżąca aktualizacja.
 13. Zapewnienie obsługi organizacyjnej Młodzieżowej Rady Miasta.
 14. Wykonywanie czynności administracyjnych i organizacyjnych związanych z wyborem ławników sądowych.