Kancelaria Rady Miejskiej

Dane kontaktowe

Naczelnik: Barbara Skawińska
pokój 110
Tel. 32 3491 831
krm@swietochlowice.pl

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Kancelarii Rady Miejskiej należy obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miejskiej, komisji Rady, klubów radnych, Przewodniczącego Rady i jego Zastępców, prowadzenie spraw na rzecz aktywizacji i integracji społecznej, wspieranie inicjatyw społecznych, inicjatyw sprzyjających rozwojowi społeczności lokalnej, w tym w szczególności::

 1. Wykonywanie czynności administracyjnych, technicznych, organizacyjnych związanych z sesją Rady Miejskiej, posiedzeniami komisji stałych i doraźnych, klubów radnych, spotkaniami Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 2. Zapewnienie komisjom Rady Miejskiej niezbędnych warunków organizacyjnych i technicznych dla wykonywania przez nie zadań, w tym przygotowywanie posiedzeń, przekazywanie informacji bieżących oraz materiałów pokontrolnych, a także prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 3. Sporządzanie wykazów zapytań i interpelacji oraz wolnych wniosków, informacji i oświadczeń formułowanych w trakcie sesji i w okresie międzysesyjnym, a także wykazów wniosków i opinii komisji Rady Miejskiej, nadawanie im dalszego biegu.
 4. Opracowywanie sprawozdań z realizacji podjętych uchwał, działalności Rady Miejskiej, z realizacji rozpatrzonych petycji.
 5. Wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady Miejskiej sprawne kierowanie pracami Rady Miejskiej poprzez: przygotowywanie porządku oraz scenariusza obrad; terminowe przedkładanie materiałów sesyjnych; realizację ustaleń organizacyjnych podjętych na sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej; obsługę systemu informatycznego sesji Rady Miejskiej.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu załatwiania skarg i wniosków oraz petycji należących do właściwości Rady Miejskiej.
 7. Prowadzenie rejestrów i zbiorów:
  1. projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Miejskiej;
  2. uchwał podjętych przez Radę Miejską;
  3. skarg, wniosków i petycji należących do zadań i kompetencji Rady Miejskiej;
  4. zapytań i interpelacji oraz wolnych wniosków, informacji i oświadczeń formułowanych w trakcie sesji i w okresie międzysesyjnym;
  5. wniosków i opinii komisji Rady Miejskiej.
 8. Sporządzanie protokołów z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej.
 9. Przekazywanie podjętych uchwał do kontroli oraz publikacji.
 10. Rozliczanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej diet radnych.
 11. Organizowanie szkoleń radnych i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 12. Opracowywanie harmonogramu dyżurów radnych i jego bieżąca aktualizacja.
 13. Współpraca z Młodzieżową Radą Miejską, w tym zapewnienie obsługi organizacyjnej.
 14. Wykonywanie czynności administracyjnych i organizacyjnych związanych z wyborem ławników sądowych.
 15. Kreowanie polityki Miasta w zakresie aktywizacji i integracji społecznej, w tym organizacja, realizacja, aktualizacja i walidacja programów społecznych o charakterze aktywizacyjnym, skierowanych do mieszkańców Miasta.
 16. Inicjowanie i realizacja działań z zakresu promocji zdrowego i aktywnego starzenia się.
 17. Wydawanie Ogólnopolskiej Karty Seniora.
 18. Sprawowanie nadzoru, prowadzenie bieżącej kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla organizacji statutowo działających na rzecz osób starszych z zakresu polityki senioralnej, również w siedzibie beneficjenta i w oparciu o dokumenty źródłowe, w tym faktur.
 19. Organizacja działań mających na celu podtrzymywanie autonomii seniorów, zapewnienie wysokiej jakości życia, zmierzających do umożliwienia samodzielnego funkcjonowania w środowisku w tym prowadzenie spraw związanych z działalnością Rady Seniorów.
 20. Inicjowanie działań na rzecz aktywizacji i integracji społecznej osób w różnym wieku, wspólnoty międzypokoleniowej.
 21. Tworzenie, kreowanie i organizowanie działań prewencyjnych, szkoleniowych, warsztatowych i innych skierowanych do mieszkańców Miasta.
 22. Koordynowanie działań związanych z budżetem obywatelskim będących szczególnym rodzajem konsultacji społecznych, mających na celu włączenie szerokich grup społecznych do współpracy z samorządem lokalnym.
 23. Współpraca Miasta ze społecznościami lokalnymi, instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi.
 24. Inicjowanie i realizowanie działań sprzyjających rozwojowi Miasta.
 25. Kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta.
 26. Opracowywanie materiałów promocyjnych miasta.
 27. Uczestnictwo w imprezach targowych i wystawienniczych.
 28. Przygotowywanie programów i harmonogramów realizacji współpracy międzynarodowej, w tym organizacja pobytów delegacji zagranicznych.
 29. Wykonywanie zadań w zakresie współpracy z miastami partnerskimi.
 30. Współpraca w przygotowywaniu Biuletynu Informacyjnego pn. „Świętochłowice.pl Biuletyn Samorządowy” w zakresie graficznym.
 31. Współdziałanie przy organizowaniu na terenie Miasta obchodów, rocznic, uroczystości świąt państwowych.
 32. Przygotowywanie tekstów, prezentacji, projektów graficznych, materiałów multimedialnych na potrzeby Urzędu Miejskiego.