Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół

Nazwa projektu:

Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół

Okres realizacji: 01.08.2020 r. – 30.06.2023 r.

Opis projektu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, podziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs

Cel projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych u 50 uczniów i 11 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych, 16 uczniów i 2 nauczycieli Zespołu Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach oraz podniesienie jakości kształcenia w placówkach.

Beneficjent: Świętochłowice – Miasto na prawach powiatu

Realizator projektu: Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra w Świętochłowicach oraz Zespół Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach

Wartość projektu: 697 652,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 593 004,62 zł

Zakres planowanych działań w ramach realizowanego projektu:

 • zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • szkolenia zawodowe i pożądane na rynku pracy;
 • staże;
 • zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych;
 • rozwój współpracy z pracodawcami i uczelniami wyższymi;
 • otwarcie kierunków kształcenia adekwatnych do potrzeb rynku pracy;
 • doposażenie 9 pracowni kształcenia zawodowego w pomoce dydaktyczne;
 • podniesienie/uzupełnienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych;
 • staże nauczycieli w firmach;
 • uzupełnienie kwalifikacji przez instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Zakładane efekty:

 • nabycie nowych lub poszerzenie umiejętności zawodowych przez uczniów;
 • udział uczniów w stażach zawodowych u pracodawcy;
 • nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych;
 • nabycie kwalifikacji lub kompetencji przez nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu;
 • udział nauczycieli kształcenia zawodowego w stażach zawodowych u pracodawcy;
 • doposażenie szkoły w sprzęt i materiały dydaktyczne.