Zadania Rzecznika

Kompetencje i uprawnienia Rzecznika Konsumentów wyszczególnia art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

Wśród głównych zadań znajduje się bezpłatne poradnictwo i informacja prawna w zakresie ochrony interesów Konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach zgłoszonych przez Konsumentów. Działanie Rzecznika zmierza do polubownego rozstrzygnięcia sprawy, a wszelkie formy pomocy świadczone przez niego na rzecz Konsumentów są bezpłatne. Pomoc ta nie ogranicza się jedynie do porad prawnych – w razie potrzeby Rzecznik przygotowuje dla Konsumentów projekty pism, oświadczeń woli, a także pozwów do Sądów Polubownych i Powszechnych

Ustawa przewiduje również wytaczanie powództw na rzecz Konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do postępowań toczących się.

Przedsiębiorca, do którego Rzecznik skierował pismo, zobowiązany jest na mocy art. 42 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy do ustosunkowania się do uwag będących przedmiotem jego wystąpienia.