O zdrowie dbamy, bo ergonomię mamy

Nazwa projektu:

„O zdrowie dbamy, bo ergonomię mamy”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

 

Celem projektu jest zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach poprzez działania szkoleniowe i prewencyjne z zakresu ergonomii i tym samym poprawa dostępu do profilaktyki dla osób w wieku aktywności zawodowej w okresie marzec-czerwiec 2023 r.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację szkoleń, modyfikowanie stanowisk pracy (zakup wyposażenia poprawiającego ergonomię pracy) oraz tworzenie przyjaznego zdrowiu środowiska pracy.

 

Beneficjent/Realizator projektu: Świętochłowice – Miasto na prawach powiatu

Okres realizacji projektu: 01.03.2023 r. – 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 470 550,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 399 967,50 zł

_______________________

Rekrutacja uczestniczek i uczestników projektu „O zdrowie dbamy, bo ergonomię mamy”

Zapraszamy do udziału w projekcie pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach w ramach umowy o pracę w wymiarze minimum 1/2 etatu, w tym osoby w wieku 50 lat i powyżej.

W celu zgłoszenia się do projektu należy złożyć w pokoju 122 (w godzinach urzędowania) w terminie od 19.04.2023 r. do 04.05.2023 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Wybór uczestniczek/ków zostanie dokonany na podstawie informacji zawartych w formularzach zgłoszeniowych oraz Analizie występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych wśród pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.

Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Rozwoju i Polityki Społecznej.