Wydział Geodezji i Kartografii

Wydział Geodezji i KartografiiDane kontaktowe

Naczelnik Dariusz Jędrusik
pokój 208
Tel. 32 3491-924
gk@swietochlowice.pl

Wydział Geodezji i Kartografii pełni również funkcję Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (MODGiK)
pokój 211

Tel. 32 3491-921

Załatw sprawę - informacje, wnioski

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Geodezji i Kartografii należy prowadzenie spraw w zakresie ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, prowadzenie  i aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej, w tym w szczególności:

 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym.
 2. Prowadzenie baz danych ewidencji gruntów i budynków.
 3. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie zbioru map i tabel taksacyjnych.
 4. Prowadzenie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 5. Prowadzenie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu.
 6. Przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych.
 7. Przygotowywanie materiałów potrzebnych do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.
 8. Kontrola operatów technicznych przyjmowanych do zasobu pod względem ich jakości, zgodności z obowiązującymi instrukcjami i warunkami technicznymi.
 9. Sporządzanie kopii mapy zasadniczej oraz innych dokumentów z zasobu w celu ich sprzedaży.
 10. Wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków.
 11. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 12. Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej.
 13. Zakładanie osnów szczegółowych.
 14. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 15. Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.
 16. Udział w realizacji projektu Zintegrowanego Systemu Katastralnego.
 17. Wdrożenie systemu informatycznego Integrującej Platformy Elektronicznej.
 18. Udostępnianie danych dla potrzeb krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich.
 19. Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących podziałów nieruchomości, wszczętych na wniosek osób fizycznych oraz prawnych, w tym Miasta Świętochłowice i Skarbu Państwa oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych.
 20. Prowadzenie spraw dotyczących scalania i podziałów nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 21. Prowadzenie spraw dotyczących scalania i wymiany gruntów, wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
 22. Prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczeń nieruchomości.
 23. Nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom.
 24. Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
 25. Sporządzanie wniosków i zawiadomień dotyczących wpisów w księgach wieczystych w części obejmującej dział I.
 26. Współdziałanie w tworzeniu i prowadzeniu Systemu Informacji Przestrzennej w oparciu o zasób geodezyjno-kartograficzny.
 27. Dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.