Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Świętochłowice poprzez budowę skateparku na terenie OSiR Skałka.

Tytuł projektu:
„Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Świętochłowice poprzez budowę skateparku na terenie OSiR Skałka”
Źródło finansowania projektu:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Priorytet III. Turystyka
Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna
Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne
Dofinansowanie:

Wartość projektu:
517 429,44 zł

Dofinansowanie:
439 687,52 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych

Opis projektu:
Podstawowym celem projektu jest budowa punktowej infrastruktury aktywnych form turystki na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji SKAŁKA w Świętochłowicach. W wyniku realizacji powstanie obiekt rekreacyjno-sportowy z funkcją skateparku i dirt jumpingu, obejmujący:
– skatepark,
– tor dirt jumping,
– chodniki,
– małą architekturę – ławki parkowe i kosze na śmieci
Okres realizacji projektu:
Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu:  23.08.2012 r.
Zakończenie rzeczowej realizacji projektu: 24.06.2015 r.