Procedura zgłoszenia na leczenie odwykowe

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętochłowicach przyjmuje wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Świętochłowic.

Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądem właściwym do rozpatrzenia spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego jest Sąd Rejonowy w Chorzowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Wniosek do Sądu mogą złożyć dwie instytucje:

  1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętochłowicach,
  2. Prokuratura.

Złożenie wniosku o leczenie bezpośrednio do Sądu a nie za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętochłowicach lub Prokuratury spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej albo odeśle taki wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętochłowicach, jako instytucji uprawnionej.

Wniosek do Komisji może złożyć każdy, kto ma uzasadnione podejrzenie, że dana osoba jest uzależniona. Jednak najlepiej, gdy osobą zgłaszającą problem jest członek najbliższej rodziny, dobrze znający skalę problemu i sytuację rodzinną. Ponadto, wniosek o leczenie mogą złożyć instytucje, takie jak Policja, OPS. Osoba uzależniona może z własnej inicjatywy przyjść po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

Do złożenia wniosku o leczenie odwykowe nie ma obowiązku upoważniania innych osób.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub za pomocą drogi pocztowej. Telefonicznie udzielane są jedynie informacje ogólne, np. o zasadach pracy Komisji lub o adresach i telefonach Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, możliwości skorzystania ze wsparcia grup abstynenckich.

Na przymusowe leczenie można skierować osoby, które w związku ze swoją chorobą alkoholową:

  • powodują rozkład życia rodzinnego
  • powodują demoralizację małoletnich
  • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
  • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego osoby uzależnionej bądź na wniosek instytucji zewnętrznej.

Komisja nie jest zobowiązana do rozpatrywania wniosków anonimowych.

Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu Komisja rozpatruje go pod względem zasadności prowadzonej procedury. W przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie Gminna Komisja wypełnia formularz „Niebieska Karta” i przekazuje go do rozpatrzenia do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie w Świętochłowicach, działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.

Zaproszenie na spotkanie z Zespołem podejmującym czynności do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia jest wysyłane dwukrotnie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku dwukrotnego niestawienia się osoby zaproszonej na spotkanie (bez usprawiedliwienia), Zespół rozważa możliwość:

  1. Skierowania na badanie do biegłych sądowych,
  2. Przesłania do Sądu wniosku o zbadanie sytuacji opiekuńczej małoletnich,
  3. Wezwania świadków.

Zgłoszona osoba, w stosunku do której istnieje podejrzenie uzależnienia od alkoholu, wypełnia ankietę zawierającą szczegółowe pytania dotyczące uzależnienia. Inne dokumenty potwierdzające uzależnienie osoby zgłoszonej, np. karty leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, informacje z Policji itp., Zespół dołącza do akt sprawy.

Osobie zgłoszonej, która dobrowolnie chce podjąć leczenie Zespół przedstawia ofertę podmiotów udzielających pomocy i wsparcia.

Osoba, która dobrowolnie podejmie leczenie niestacjonarne w wybranym przez siebie ośrodku, nie jest pozostawiana sama sobie, gdyż zobowiązana jest do zgłaszania się do Wydziału Rozwoju i Polityki Społecznej, Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54 lub Zespołu podejmującego czynności do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia (raz na kwartał) z aktualnym zaświadczeniem, wydanym przez poradnię, potwierdzającym uczęszczanie na terapię. Takie osoby zawsze są informowane, że w przypadku zaprzestania leczenia i zaniedbania dostarczania zaświadczeń o kontynuacji leczenia, sprawa zostanie skierowana do Sądu. Osoba, która ukończy leczenie stacjonarne również zobowiązana jest do zgłoszenia się na posiedzenie Zespołu podejmującego czynności do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia., gdzie motywowana jest do podjęcia dalszej terapii pogłębionej i skorzystania z oferty organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom w Świętochłowicach.