Rewitalizacja

Przygotowanie, koordynacja i tworzenie warunków do rewitalizacji jest zadaniem własnym samorządu i odbywa się w oparciu o ustawę o rewitalizacji. Aby realizować to zadanie, miasto Świętochłowice zainicjowało procedurę opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument ten będzie wskazywał, jak w założonej perspektywie czasowej, do 2030 roku, rozwiązać problemy obszaru i społeczności naszego miasta lub co najmniej zmniejszyć ich natężenie.

Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Świętochłowice 2030 to:

 1. Konsultacje, spotkania, spacery badawcze, czyli wspólne działania samorządu i mieszkańców na rzecz wprowadzenia w mieście pozytywnych zmian;
 2. Etapy, w ramach których realizowane są poszczególne prace, o czym poniżej;
 3. Stworzenie dokumentu, który pozwoli lepiej wydawać posiadane środki/ pozyskiwać nowe;
 4. Efekt w postaci poprawy jakości życia na obszarze zdegradowanym, a szczególnie na obszarze rewitalizacji.

 

Etapy prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji:

 1. Konsultacje społeczne w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji – ETAP WYKONANY
 2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, w tym przygotowanie diagnozy obszaru zdegradowanego i rewitalizacji oraz mapy obszaru – ETAP WYKONANY
 3. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji – ETAP WYKONANY
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji – ETAP WYKONANY – treść uchwały
 5. Konsultacje społeczne projektu uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym m.in. diagnozy obszaru rewitalizacji, opisu przedsięwzięć rewitalizacyjnych
 6. Podjęcie uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji

————————————————–

Informacja na temat wstępnych konsultacji dotyczących opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Świętochłowice do roku 2030

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 13 września 2023 r. o wstępnych konsultacjach dotyczących opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Świętochłowice do roku 2030:

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Świętochłowice, który posłuży do stworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Świętochłowice 2030:

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Świętochłowice – czytaj więcej

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Świętochłowicach – czytaj więcej

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w Świętochłowicach – czytaj więcej

Załącznik do protokołu – czytaj więcej

Punkty adresowe w poszczególnych obszarach rewitalizacji miasta Świętochłowice – – czytaj więcej

————————————————–

Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna

W dniu 16 września 2014 r. o godz. 10.00 w Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Sądowej 1 odbędzie się spotkanie warsztatowe i konsultacyjne, na którym nastąpi podsumowanie dotychczasowych prac nad projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030  oraz określenie kierunków strategicznych. W trakcie spotkania zostaną również zaprezentowane i omówione zgłoszone do LPR projekty.

————————————————–

Program Rewitalizacji Świętochłowic

27 sierpnia 2014 r.

Instytucje, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy składali w urzędzie swoje pomysły na ożywienie zdegradowanych obszarów Świętochłowic. Na początku września rozpoczną się spotkania warsztatowe. Urząd miejski chce poprawić warunki życia mieszkańców. W tym celu przystąpił do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic”.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą wziąć udział w spotkaniach warsztatowych. W ich trakcie przedstawione zostaną dotychczasowe wyniki prac nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2013”. To także okazja do zaprezentowania zgłoszonych dotychczas propozycji przedsięwzięć, które mają na celu ożywić zdegradowane obszary miasta, przywrócić ład przestrzenny i gospodarczy, a także odbudować więzi społeczne. Uczestnicy spotkań będą mogli zgłosić także nowe propozycje.

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) jest dokumentem określającym kierunki działań rewitalizacyjnych. Posłuży on do pozyskania pieniędzy z Unii Europejskiej przez władze samorządowe oraz innych uprawnionych beneficjentów. Dlatego tak istotne jest włączenie mieszkańców w przygotowanie właściwych projektów. Dzięki temu pozyskane pieniądze zostaną wydane, tam gdzie będą naprawdę potrzebne.

W oparciu o proponowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego kryteria wyznaczenia obszarów problemowych dla Lokalnych Programów Rewitalizacji dokonano analizy dla Świętochłowic. Wymagane kryteria spełniają trzy dzielnice: Lipiny, Centrum, Chropaczów, a także fragmenty dzielnic Zgoda i Piaśniki. Zobacz mapę i sprawdź wykaz ulic.

Poznaj szczegóły

————————————————–

Zaproszenie Prezydenta Miasta Świętochłowice do składania propozycji projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030

Szanowni Mieszkańcy Świętochłowic.

W celu poprawienia jakości życia mieszkańców naszego miasta, Urząd Miejski przystępuje do opracowania “Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030”. Jest to kontynuacja dotychczasowych działań rewitalizacyjnych, które wynikają z wdrażania obowiązującego do tej pory Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Świętochłowic. Program obejmować będzie działania, które mają na celu ożywienie zdegradowanych obszarów miasta, przywrócenie ładu przestrzennego, gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) to dokument, który określa kierunki działań rewitalizacyjnych. Program umożliwi również władzom samorządowym oraz innym uprawnionym beneficjentom pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na działania o charakterze wielowymiarowej rewitalizacji. Dlatego zwracam się do Państwa – mieszkańców, przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców z prośbą o aktywny udział w pracach nad Programem. Wyrażam głębokie przekonanie, że wniosą Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu. Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji Świętochłowic pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców naszego Miasta.

Zachęcam przedstawicieli wszystkich podmiotów chcących włączyć się w proces rewitalizacji Miasta Świętochłowice do wypełnienia karty projektu lub projektów. Wypełnione karty należy dostarczyć na adres Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach:
Urząd Miejski w Świętochłowicach
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
41-600 Świętochłowice, ul Katowicka 54
lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@swietochlowice.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej pok. nr 224, tel. 32 349 18 92.

Propozycje projektów będą przyjmowane do dnia 18 sierpnia 2014 r. Karty dostępne są do pobrania pod poniższymi linkami:

Karta przedsięwzięcia inwestycyjnego
Karta projektu socjalnego lub działań społecznych /przedsięwzięcie nieinwestycyjne/

Proces konsultacji społecznych będzie kontynuowany również w II połowie sierpnia br. w trakcie spotkań warsztatowych z mieszkańcami Miasta Świętochłowice. Informacja o terminie i miejscu warsztatów konsultacyjnych pojawi się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego na początku sierpnia br. W trakcie spotkań warsztatowych będzie możliwość uszczegółowienia propozycji przedsięwzięć, które zostały już zgłoszone oraz przedstawienia nowych propozycji projektów do realizacji w ramach LPR.

Za opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030” odpowiedzialna jest firma EU-CONSULT Sp. z o.o., która została wyłoniona w przeprowadzonym przez Miasto Świętochłowice postępowaniu o zamówienie publiczne. Prace związane z opracowaniem LPR są elementem projektu pt. „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Na jakie inwestycje można będzie otrzymać dofinansowanie?

W projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 przewidziano szereg możliwości dofinansowania przedsięwzięć z dziedziny rewitalizacji. Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskają projekty realizowane na obszarach zdegradowanych, objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Działanie: 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (zgodnie z projektem dokumentu opublikowanym na stronie internetowej rpo.slaskie.pl):

 1. Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji .
 2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego  Programu Rewitalizacji.
 3. Remont zdegradowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Dodatkowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego będą dofinansowane przedsięwzięcia m.in.  w zakresie:

 1. Promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych;
 2. Wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji;
 3. Wspomagania procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (w tym działania typu outplacement) w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji;
 4. Wsparcia współpracy pomiędzy instytucjami sfery B+R, przedsiębiorstwami, administracją publiczną i prosumentami w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji;
 5. Zapewnienia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji;
 6. Realizowania aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji;
 7. Wzmacniania potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych;
 8. Rozwoju ekonomii społecznej na obszarach rewitalizowanych;
 9. Wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarach rewitalizowanych;
 10. Poprawy efektywności kształcenia ogólnego na obszarach rewitalizowanych;
 11. Kształcenia ustawicznego na obszarach rewitalizowanych.

Potencjalni beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
 4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 5. Organizacje pozarządowe;
 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, (niewymienione powyżej);
 7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 8. Przedsiębiorcy;
 9. Instytucje kultury;
 10. Porozumienia ww. podmiotów;
 11. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (tzw. projekty hybrydowe).