Rewitalizacja kąpieliska miejskiego na Skałce

Tytuł projektu:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacji kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach, wraz z budową budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu całego kąpieliska na działce nr 4036/3 w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
Podziałanie 6.2.3. „Rewitalizacja – JESSICA”

Wartość projektu:
Obecnie oszacowano na 15.206.753,25 zł

Dofinansowanie:
Pożyczka w wysokości 10.800.000,00 – wartość nie przekraczająca 75% kosztów kwalifikowanych

Opis projektu:
Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności:
– wykonanie dokumentacji projektowej dla całego zakresu planowanej inwestycji
– wykonanie I etapu inwestycji, tj.:

 • budowę budynku użytkowego wielofunkcyjnego, w którym znajdować się będzie: 6 boisk do gry w squosha, 2 sale fitness, szatnie i umywalnie, bar – kawiarnia, biura administracji, 4 zespoły toalet dostępnych od strony basenów,
 • przebudowę basenu dużego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
 • budowę atrakcji wodnych w strefie dużego basenu,
 • budowę strefy regeneracyjnej dla dużego basenu,
 • budowę ścieżki edukacyjnej na terenie strefy regeneracyjnej,
 • budowę plaż trawiastych i plaży piaszczystej,
 • budowę wolnostojących przebieralni,
 • budowę parku linowego,
 • budowę miejsc do prowadzenia drobnej działalności handlowo-usługowej,
 • wykonanie ścianki wspinaczkowej,
 • przebudowę budynku filtrów na zaplecze techniczno-magazynowe obsługi strefy basenowej i regeneracyjnej,
 • przebudowę dróg wewnętrznych (w tym budowę drogi obsługującej strefę regeneracyjną), ciągów pieszo-jezdnych, placów wraz z ich odwodnieniem,
 • wykonanie oświetlenia terenu I etapu realizacji w oparciu o oprawy oświetleniowe parkowe typowe,
 • wykonanie monitoringu wizyjnego terenu całego kąpieliska,
 • zabudowę kolektorów słonecznych wraz z instalacją do podgrzewania wody basenowej oraz dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w budynku użytkowym wielofunkcyjnym,
 • wykonanie elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, kładki, mini zjeżdżalnie),