Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice

                                  
Nazwa projektu:

“Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności.”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Opis projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego w wyniku utworzenia atrakcyjnych terenów zieleni w rejonie stawu Kalina powstałych w konsekwencji remediacji terenu i przywrócenia biologicznej aktywności stawu.

Planowane efekty związane z realizacją projektu wyrażone za pomocą wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego:

– Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów – 10,44 ha,

– Liczba obiektów, na których przeprowadzono rekultywację (remediację) – 1 szt.

– Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektów – 9,23 ha.

Rzeczowa realizacja projektu obejmuje działania związane z remediacją środowiska gruntowo – wodnego wraz z pracami towarzyszącymi w tym przyrodnicze zagospodarowanie terenu w rejonie stawu Kalina.  Projekt zakłada przeprowadzenie poniższych działań składających się na rzeczową realizacje projektu:

– Remediacja środowiska gruntowo – wodnego z zachowaniem niżej podanych kierunków działań:

  • I KIERUNEK – Odcięcie wpływu zanieczyszczeń z rejonu hałdy poprzez zastosowanie ścian szczelnych wokół podstawy hałdy w celu wyeliminowania dalszego napływu zanieczyszczeń.
  • II KIERUNEK – Usuwanie osadu dennego i bioremediacja wód zbiornika dla wyeliminowania możliwości wtórnego zanieczyszczenia gruntu wodami ze zbiornika.
  • III KIERUNEK – Prowadzenie remediacji gruntu z zastosowaniem metod in – situ, bioremediacji i fitoremediacji.

– Przyrodnicze zagospodarowanie terenu – nasadzenia roślinności,

– Docelowe zagospodarowanie terenu wraz z montażem małej architektury.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 69.739.277,98 złotych

Wkład Funduszy Europejskich: 59.258.521,78 złotych

Zamówienia publiczne:

– Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16  pn.: „Poprawa, jakość środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, w szczególności pod względem merytorycznym, formalnym, projektowym, technicznym, jakościowym, finansowym, terminowym i organizacyjnym.

Postępowanie nr ZPU.271.29.2018 zostało unieważnione. Więcej informacji nt. postępowania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach pod poniższym adresem http://www.bip.swietochlowice.pl/bipkod/19072513

– Realizacja, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „ Poprawa, jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Postępowanie nr ZPU.271.34.2018 zostało unieważnione. Więcej informacji nt. postępowania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach pod poniższym adresem http://www.bip.swietochlowice.pl/bipkod/19172851

Dialog techniczny w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: „Realizacja, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „Poprawa, jakość środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego”.

Więcej informacji nt. dialogu technicznego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach pod poniższym adresem https://www.bip.swietochlowice.pl/bipkod/20197859

– Realizacja, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „ Poprawa, jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Wszczęte zostało nowe postępowanie, nr OR.271.9.2019. Postępowanie zostało unieważnione. Więcej informacji nt. postępowania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach pod poniższym adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/220644

– Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „Poprawa, jakość środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, w szczególności pod względem merytorycznym, formalnym, projektowym, technicznym, jakościowym, finansowym, terminowym i organizacyjnym.

Wszczęte zostało nowe postępowanie, nr OR.271.10.2019 . Więcej informacji nt. postępowania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach pod poniższym adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/223690

Drugi dialog techniczny w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: „Realizacja, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „Poprawa, jakość środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego”.

Więcej informacji nt. dialogu technicznego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach pod poniższym adresem https://www.bip.swietochlowice.pl/bipkod/21791359

– Realizacja, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „ Poprawa, jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zawarta została z wykonawcą wybranym w postępowaniu umowa na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zamówienia (Projektu) pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”.

Więcej informacji nt. postępowania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach pod poniższym adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/261446

– Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „Poprawa, jakość środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, w szczególności pod względem merytorycznym, formalnym, projektowym, technicznym, jakościowym, finansowym, terminowym i organizacyjnym.

Wszczęte zostało nowe postępowanie, nr OR.271.19.2019. Postępowanie zostało unieważnione.

Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Więcej informacji nt. postępowania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach pod poniższym adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/262224

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych:

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza umieszczonego na stronie internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe

Zarządzeniem Prezydenta miasta Świętochłowice został powołany w strukturze Urzędu Miejskiego zespół do spraw realizacji Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn. „ Poprawa, jakość środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności „ w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Zespół do spraw realizacji Projektu jest jednostką realizującą Projekt w rozumieniu Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pracami zespołu kieruje Pełnomocnik ds. realizacji Projektu, który sprawuje nadzór nad jednostką realizującą Projekt.

Pełnomocnikiem ds. realizacji Projektu został Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice.