Przydział lokalu mieszkalnego

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać przydział lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świętochłowice?Świętochłowice - Wydział Mienia Komunalnego

 

Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego

Niezbędnym do rozpatrzenia sprawy jest wypełnienie wniosku o przydział lokalu mieszkalnego, który można pobrać poniżej. Wnioskodawca wypełnia część I, III, natomiast część IV tylko w zakresie  oświadczenia wnioskodawcy. Wnioskodawca wypełnia także załączniki do wniosku nr 1 oraz 2. Część II  wniosku wypełnia administrator budynku, w którym zamieszkuje wnioskodawca.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. tytuł prawny do lokalu, w którym obecnie zamieszkuje  najemca (kserokopia decyzji o przydziale mieszkania, umowy najmu, aktu notarialnego),
  2. zaświadczenia o wysokości dochodów brutto uzyskanych przez wszystkich członków gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku – dochody własne z tytułu pracy zarobkowej, emerytury lub renty. W przypadku uzyskania dochodów z innych źródeł  niż wyszczególnione w zaświadczeniu o dochodach należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ich wysokość (np. alimenty, stypendia, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia z pomocy społecznej itp.),
  3. aktualne orzeczenie o  niepełnosprawności (dot. wniosków składanych przez  osoby niepełnosprawne ),
  4. postanowienie sądu o umieszczeniu w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej (dot. wniosków składanych przez wychowanków tych placówek),
  5. protokół – zdawczo odbiorczy stanu technicznego zajmowanego lokalu w przypadku wniosku o zamianę mieszkania,
  6. kserokopię aktu zgonu głównego najemcy lokalu w przypadku złożenia wniosku o wstąpienie w stosunek najmu bądź inny dokument potwierdzający opuszczenie lokalu przez najemcę.

Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego (pokój nr 1 – niski parter) w godzinach pracy: poniedziałek 7:00 – 17:00, wtorek-czwartek 7:00 – 15:00, piątek 7:00 – 14:00.

Wszelkie informacje udziela Biuro ds. Mieszkaniowego Zasobu Gminy w pokoju nr 209 (tel. 32 3491 835).

Termin rozpatrzenia wniosku to miesiąc od daty wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

Pobierz wniosek: