Dotacje do zmiany systemu ogrzewania

Miasto Świętochłowice udziela dotacji z budżetu miasta do zmiany systemu ogrzewania na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIII/279/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Świętochłowice na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych : osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, z wyłączeniem przedsiębiorców.

Kto może otrzymać dotację ?

 1. Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, z wyłączeniem przedsiębiorców.
 2. Wnioskodawcy, którzy nie maja jakichkolwiek zaległości finansowych wobec gminy (np. z tytułu podatków, opłat lokalnych, mandatów, opłat za wywóz odpadów komunalnych).

Co jest dofinansowane ?

 1. Likwidacja pieca kaflowego, pieca metalowego lub kotła węglowego bez certyfikatu na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” i przyłączenie lokalu mieszkalnego/budynku do sieci cieplnej.
 2. Likwidacja pieca kaflowego, pieca metalowego lub kotła węglowego bez certyfikatu na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” i zastosowanie kotłów gazowych, kotłów elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych służących do ogrzewania lub pomp ciepła.
 3. Likwidacja pieca kaflowego, pieca metalowego lub kotła węglowego bez certyfikatu na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” i zastosowanie niskoemisyjnych kotłów węglowych, spełniających minimum standard emisyjny zgodny z 5-klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 (co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji lub inną upoważnioną jednostkę akredytacyjną).
 4. O dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania mogą ubiegać się również właściciele lub posiadacze lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych, na które to lokale lub budynki zostało przyznane dofinansowanie z tytułu modernizacji systemu ogrzewania na niskoemisyjne ogrzewanie weglowe, co najmniej 10 lat temu, a wymiana systemu ogrzewania wynika ze stanu jego wyeksploatowania. Wymiana systemu ogrzewania może nastąpić jedynie na lepszy z punktu widzenia ograniczenia emisji spalin, z wyłączeniem kotłów węglowych.

Jaka jest wysokość dotacji?

 1. W przypadku przeprowadzenia przez właściciela (najemcę) modernizacji w pojedynczych lokalach mieszkalnych lub domkach jednorodzinnych:
  • do 50% kosztów zakupu urządzenia w przypadku zastosowania pomp ciepła lecz nie więcej niż 3.500 zł;
  • do 50% kosztów zakupu do zakupu niskoemisyjnego kotła węglowego z certyfikatem lecz nie więcej niż  1.700 zł;
  • do 100 % kosztów zakupu  urządzenia grzewczego, w przypadku zastosowania innych urządzeń (gazowych, elektrycznych) lub kosztów włączenia do sieci cieplnej lecz nie więcej niż 3.000 zł .
 1. W przypadku przeprowadzenia przez właściciela (zarządcę) nieruchomości lub wspólnotę mieszkaniową modernizacji w całym obiekcie:
  • do 50 % kosztów zakupu niskoemisyjnego kotła węglowego lecz nie więcej niż 5.000 zł
  • do 100 % kosztów zakupu urządzenia grzewczego w przypadku zastosowania innych urządzeń lub kosztów włączenia do sieci cieplnej lecz nie więcej niż 9.000 zł
  • w przypadku wykonania docieplenia budynku wielorodzinnego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków – do 36.000 zł z tym, że w przypadku budynków, w których jest do 5 lokali mieszkalnych  dotacja wyniesie 12.000 zł, do 10 lokali mieszkalnych – 24.000 zł, powyżej 10 lokali mieszkalnych – do 36.000 zł

PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAC SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOTACJI DOSTEPNĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ www.swietochlowice.pl w zakładce Jakość powietrza.

Wnioski o dotację można składać do dnia 30 czerwca roku, w którym dotacja będzie udzielona. Więcej informacji na temat dotacji udziela Biuro Ekologii (pokój 302 Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, nr tel. 32 3491 882).

Wniosek o udzielenie dotacji do zmiany systemu ogrzewania lokalu mieszkalnego lub docieplenie budynku mieszkalnego.

Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, z wyłączeniem przedsiębiorców.