Stypendia i nagrody

W związku z wejściem w życie nowych aktów prawnych regulujących przyznawanie stypendium i nagród dla najzdolniejszych uczniów i studentów istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia w roku szkolnym/akademickim.

Stypendium dla uczniów

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych i uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Świętochłowic, bez względu na miejsce zamieszkania. Stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i jest dla ucznia wyróżnieniem indywidualnym, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który może się wykazać znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

Aby otrzymać stypendium trzeba spełnić następujące warunki:

 • być uczniem szkoły w Świętochłowicach
 • mieć średnią ocen minimum 5,0
 • oraz jedno z poniższych:
  • uzyskał tytuł laureata, finalisty lub wyróżnienie w konkursach i olimpiadach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
  • uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
  • uzyskał tytuł laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, zwalniający z etapu pisemnego egzaminu zawodowego,
  • zajął co najmniej III miejsce w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w konkursie sportowym/zawodach sportowych oraz dyscyplinach indywidualnych, organizowanych przez Polskie Związki Sportowe lub Szkolny Związek Sportowy co najmniej na szczeblu wojewódzkim
  • uzyskał osiągnięcia na poziomie co najmniej wojewódzkim w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury i sztuki, np. w dziedzinach: sztuki plastyczne, muzyka, teatr, literatura, fotografia, wystawy, koncerty indywidualne i zbiorowe, przeglądy, konkursy, festiwale

Stypendium dla studentów

Stypendium przeznaczone jest dla studentów zamieszkałych na terenie Miasta Świętochłowice. Stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i jest dla studenta wyróżnieniem indywidualnym za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Aby otrzymać stypendium trzeba spełnić następujące warunki:

 • być mieszkańcem Świętochłowic
 • być studentem studiów stacjonarnych szkół publicznych
 • nie przekroczyć 25 roku życia
 • mieć średnią ocen minimum 4,8
 • oraz jedno z poniższych:
  • został laureatem lub finalistą ogólnopolskich konkursów wiedzy bądź zdobył zagrodę w ogólnopolskich konkursach na prace naukowe lub jest autorem znaczących publikacji naukowych,
  • swoje wysokie umiejętności i wiedzę potwierdził znaczącymi osiągnięciami w konkursach międzynarodowych lub ogólnopolskich albo osiągnięciami w pracy w kołach naukowych, udziałem w pracach naukowo – badawczych lub współpracą z ośrodkami naukowymi,
  • zajął I, II lub III miejsce w dyscyplinach indywidualnych lub konkurencjach zespołowych na zawodach sportowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, ujętych w kalendarium polskiego związku sportowego danej dyscypliny,
  • uzyskał tytuł laureata lub zajął I, II lub III miejsce indywidualnie lub zespołowo w międzynarodowych lub ogólnopolskich konkurach twórczości artystycznych lub odniósł sukces artystyczny rango co najmniej ogólnopolskiej.

Nagrody dla uczniów

Nagrody Prezydenta Miasta Świętochłowice przyznawane są dla uczniów reprezentujących świętochłowicką skzołę lub placówkę oświatową. Nagroda jest przyznawana uczniom, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy osiągają znaczące sukcesy w następujących dziedzinach:

 • nauki – finalistom i laureatom olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
 • kultury i sztuki – finalistom i laureatom konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
 • sportu – medalistom zawodów wojewódzkich i ogólnokrajowych oraz finalistom zawodów międzynarodowych.

Więcej informacji i wnioski

Treść uchwał wraz z dokładnymi zasadami znajdują się pod linkami: dla uczniów i dla studentów.

Wnioski można pobrać z: