Ochrona środowiska

Rozwój przemysłu na terenie miasta Świętochłowice przyczynił się do daleko idących przekształceń środowiska przyrodniczego. Całkowitemu zniszczeniu uległa naturalna i półnaturalna roślinność istniejąca tu pierwotnie. Duże obszary zostały zajęte przez tzw. antropogeniczne formy terenu – głównie hałdy (ze skał płonych i żużli wielkopiecowych), pogórnicze zapadliska i niecki osiadania oraz inne związane z liniami komunikacyjnymi takie jak np. groble, rowy, nasypy. Na terenie miasta brak obecnie roślinności o charakterze naturalnym, a roślinność półnaturalna jest rzadka. Spotyka się tu głównie zbiorowiska ruderalne, tereny parkowe, wtórnie zadrzewione.

Obecnie aż 56% ogólnej powierzchni miasta zajmują tereny zabudowy miejskiej i przemysłowej, a około 30% tereny zielone i użytkowane rolniczo. Można jednak odnaleźć na obszarze Świętochłowic tereny ciekawe przyrodniczo, dlatego też w wyniku dokonanej analizy warunków siedliskowych wyodrębniono szereg zespołów florystyczno-faunistycznych m.in.:

  • zespół rolniczo-leśny północno-zachodnich Świętochłowic
  • zespół wzgórza Hugona
  • zespół parkowo-leśny Piaśniki- Chropaczów
  • zespół parkowo-leśny “Planty Bytomskie”
  • zespół Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego “Skałka”