Rejestracja uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych działających w formie stowarzyszenia

Nazwa sprawy:

Dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,

Miejsce załatwienia sprawy – dokumenty można:

  • przesłać na adres: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice,
  • złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania.

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych, tel. +032-349-18-46

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis do ewidencji klubu sportowego lub klubu sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej. Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów w formie załączników:

1) Protokół z zebrania założycielskiego oraz:

  • lista założycieli w liczbie co najmniej 7 osób zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
  • oświadczenia członków założycieli o obywatelstwie oraz przysługującej im zdolności do czynności prawnych i publicznych.

2)  Uchwała w sprawie założenia stowarzyszenia,

3)  Uchwała w sprawie uchwalenia statutu,

4) Uchwała w sprawie wyboru członków Komitetu Założycielskiego, który w imieniu   założycieli dokonuje czynności związanych z wpisem do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej,

5)  Uchwała w sprawie wyboru Zarządu,

6)  Uchwała w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej,

7)  Statut w 2 egzemplarzach, podpisany na każdej stronie przez Komitet Założycielski,

8) Informacja o adresie tymczasowym siedziby klubu (lub stałym), z pisemną zgodą właściciela (zarządcy) lokalu.

9)  Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

Wydanie decyzji w sprawie, podlega opłacie skarbowej (na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz.U. Nr 225, poz. 1635). Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice: prowadzony przez PKO BP 57 9084 0003 2102 0013 0521 0013 (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych – zwolnione są z opłat skarbowych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej).

  • opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10,00 zł,
  • opłata skarbowa za wydanie wypisu – 17,00 zł

Sposób załatwienia sprawy:

Po złożeniu wniosku z kompletem dokumentów następuje wydanie decyzji o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej w zależności od złożonego wniosku.

Zarejestrowany uczniowski klub sportowy lub klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisu do ewidencji.

Termin załatwienia sprawy:

Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami; w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy.

Jeżeli zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, urząd wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów     sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej

Wniosek o wydanie wypisu z ewidencji

Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji

Klauzula informacyjna – RODO