Rejestracja uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych

Wydawanie decyzji o wpisie uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych, nie prowadzących działalności gospodarczej do ewidencji prowadzonej przez Wydział Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

Podstawa prawna: art.4  ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. O sporcie (Dz. U. z 2010r., Nr 127,poz. 852 z późn. zmianami)

Wymagane dokumenty:

 •   wniosek o rejestrację stowarzyszenia
 •   statut stowarzyszenia
 •   listę członków założycieli (zawierającą imiona,nazwiska, datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz
  własnoręczny podpis założycieli)
 •   oświadczenia członków założycieli o obywatelstwie oraz przysługującej im zdolności do czynności prawnych
  i publicznych
 •   protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały o powołaniu stowarzyszenia, uchwaleniu statutu,
  o wyborze Komitetu Założycielskiego, który w imieniu założycieli dokonuje czynności związanych z wpisem
  do ewidencji stowarzyszeń
 •   informacje o adresie tymczasowej siedziby (lub stałej), wraz z pisemną zgodą właściciela (zarządcy) lokalu
  lub nieruchomości na umieszczenie w nim siedziby stowarzyszenia

Do pobrania:

Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia – nie prowadzącego działalności gospodarczej