Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych. O przyznanie Kart mogą ubiegać się rodziny, które utrzymują co najmniej trójkę dzieci (dotyczy to również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) –  przyznanie niezależnie jest od dochodu.

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są  następujący członkowie rodziny wielodzietnej:

 • małżonkowie, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,
 • rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci,
 • dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej,
 • dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy dające możliwość przyznania KDR tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wyżej wymienione warunki. Powyższe oznacza, że jeśli w chwili składania wniosku tylko jedno lub dwoje dzieci  w rodzinie spełnia wskazane warunki Kartę Dużej Rodziny będzie można przyznać jedynie rodzicom/małżonkom rodziców.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 • w przypadku rodzica należy dołączyć zaświadczenie, że miał lub ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci oraz że nie jest, lub nie był, pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. że być plastikowa i elektroniczna w formie wygodnej aplikacji mKDR.

Wnioski o wydanie karty Dużej Rodziny można składać w Wydziale Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54, p. 310 (III piętro), tel. 32 349 18 46, w poniedziałki od 7:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:00 do 15:00 natomiast w piątek od 7:00 do 14:00 lub drogą elektroniczną przy pomocy aplikacji e- Wnioski na portalu Empatia https://wnioski.mpips.gov.pl, o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego e-PUAP.

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana

 • rodzicom i małżonkom – bezterminowo,
 • dzieciom,  do ukończenia 18. roku życia lub na okres pobierania nauki w szkole/szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia, a w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – również na okres umieszczenia ich w tych rodzinach,
 • dzieciom pełnoletnim, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności – na okres ważności orzeczenia.
 • Karta Dużej Rodziny  wydawana jest bezpłatnie, natomiast wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł w przypadku, gdy:
 • Członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną;
 • Członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona została już karta elektroniczna i następnie wnioskuje on o wydanie karty tradycyjnej;

Natomiast w przypadku zniszczenia, kradzieży lub zgubienia Karty Dużej Rodziny kwota opłat za wydane duplikatu wynosi – 10,12 zł. Powyższą należność za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 10,12 zł można wpłacać na rachunek bankowy z dopiskiem w tytule wpłaty “za duplikat ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz dane osoby, dla której duplikat ma być wydany”.

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty. Od 1 stycznia 2020 r. wnioskodawca ponosi opłatę za domówienie drugiego rodzaju Karty Dużej Rodziny, także w sytuacji, gdy o pierwszy rodzaj Karty zawnioskował przed 1 stycznia 2018 r. Posiadacze Karty tradycyjnej do końca 2019 r. mogli bezpłatnie domówić kartę elektroniczną jeśli o Kartę tradycyjną zawnioskowali najpóźniej do 31 grudnia 2017 r. Od 1 marca 2021 roku opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi 10,12 zł.

Kartę Dużej Rodziny honoruje ok. 5 tysięcy Partnerów w ok. 22 tysiącach punktów. Wyszukiwarka Partnerów Karty Dużej Rodziny (mapa i wykaz) znajduje się pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Druki do pobrania: