Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – złożenie wniosku

Osobiste złożenie wniosku o przyznanie Karty, bądź jej odbiór możliwy jest w Wydziale Rozwoju i Polityki Społecznej przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach w godzinach urzędowania.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – informacje ogólne

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

O przyznanie Kart mogą ubiegać się rodziny, które obecnie utrzymują co najmniej trójkę dzieci (dotyczy to również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) – niezależnie od dochodu, a od 1 stycznia 2019 r. także wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek na swoim utrzymaniu posiadali co najmniej troje dzieci.

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

 • rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci,
 • rodzice, którzy kiedykolwiek na swoim utrzymaniu posiadali co najmniej troje dzieci,
 • małżonkowie, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,
 • dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej,
 • dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (tylko w przypadku, gdy w dniu składania wniosku rodzice nadal mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci).

Prawo do posiadania karty przysługuje także osobie, która jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje on z członkami rodziny na terytorium RP.

Kto może złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

Z wnioskiem w imieniu członków rodziny wielodzietnej może wystąpić członek tej rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej.

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny jest wydawana:

 • rodzicom i małżonkom – bezterminowo,
 • dzieciom – do ukończenia 18. roku życia lub na okres pobierania nauki w szkole/szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia, a w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – również na okres umieszczenia ich w tych rodzinach,
 • dzieciom pełnoletnim, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności – na okres ważności orzeczenia.

Opłaty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny:

Karty Dużej Rodziny są wydawane bezpłatnie. W przypadku, gdy Karta plastikowa zostanie zagubiona, skradziona, zniszczona lub w inny sposób utracona, można złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu, za który pobierana jest opłata w wysokości 15,00 zł.

Opłacie podlega także wydanie dodatkowej formy karty – w przypadku, gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, przyznana już została karta wyłącznie w formie elektronicznej i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej – wydanie dodatkowej tradycyjnej formy karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł za jedną kartę.

Wskazane wyżej opłaty należy uiszczać na nr konta Urzędu Miejskiego 21 1020 2313 0000 3602 0574 0552 w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko oraz wpisać, że jest to opłata za wydanie duplikatu/dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku).

Formy Karty Dużej Rodziny:

 • forma tradycyjna Karty (plastikowa),
 • forma elektroniczna Karty ( aplikacja mobilna mObywatel).

UWAGA!

Od dnia 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie od jej formy) będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy) będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji mobilnej mObywatel są dostępne na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/mobywatel.

Jakie uprawnienia przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny?

Aktualny wykaz ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz inne szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod adresem:  https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Problemy dotyczące działania mobilnej Karty Dużej Rodziny można składać przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie: https://www.mkdr.gov.pl/soh/views/faq.html

Dodatkowe informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny:

 • małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba ze rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa;
 • członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej; rodzic lub małżonek rodzica wskazuje członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć; w przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty elektronicznej, we wniosku obowiązany jest przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać;
 • w przypadku osób nieposiadających nr pesel, składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty;
 • w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmiany danych zawartych w Karcie, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu oraz zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę.
 • w przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę, chyba że członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania w nowej gminie.

Druki do pobrania: