Wydział Komunikacji

Dane kontaktowe

Naczelnik: Adam Wieczorek
Pokoje: 16, 19 – niski parter
Telefony:

 

E-mail: ko@swietochlowice.pl

Załatw sprawę – informacje, wnioski

Prawa jazdy Rejestracja pojazdu Transport drogowy

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Komunikacji należy prowadzenie spraw z zakresu, rejestracji pojazdów oraz kierowania  pojazdami, w tym w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów.
 2. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne.
 3. Wpisywanie do dowodów rejestracyjnych terminu badania technicznego.
 4. Wyrażanie zgody na umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu przez Stację Kontroli Pojazdów.
 5. Zamawianie tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi.
 6. Przyjmowanie zaświadczeń o demontażu pojazdu przekazywanych przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu.
 7. Wykonywanie zadań starosty określonych przepisami ustawy o Kierujących Pojazdami dotyczących:
  1. wydawania praw jazdy,
  2. nadzoru nad:
   • szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami,
   • ośrodkami szkolenia kierowców i innymi podmiotami prowadzącymi szkolenia,
   • instruktorami i wykładowcami,
  3. sprawdzania kwalifikacji i przeprowadzania egzaminów Państwowych, badań lekarskich, badań psychologicznych, okresu próbnego i wszelkich innych czynności wobec osób kierujących pojazdami a określonych powyższą ustawą,
  4. spełnienia wymogów przez kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne,
  5. nadzoru nad wykonywaniem ww. ustawy.
 8. Wykonywanie zadań Starosty określonych przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczącymi centralnej ewidencji kierowców/przekazywanie do centralnej ewidencji kierowców danych osób uprawnionych do kierowania pojazdami niezwłocznie po wydaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienie.
 9. Wykonywanie zadań starosty oraz Prezydenta Miasta określonych przepisami ustawy o Transporcie drogowym dotyczącymi: zasad podejmowania i wykonywania transportu drogowego, przewozów na potrzeby własne, nadzoru i kontroli.
 10. Współpraca z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią z siedzibą w Katowicach oraz innymi jednostkami w zakresie organizacji, finansowania oraz funkcjonowania komunikacji lokalnej.
 11. Wykonywanie zadań organu zarządzającego ruchem na drogach związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny.
 12. Uzgadnianie w zakresie bezpieczeństwa drogowego spraw związanych z organizowaniem procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach miejskich.
 13. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów na obszarze Miasta, w tym dokonywanie wpisu do rejestru oraz wykonywanie czynności nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.
 14. Prowadzenie postępowań w zakresie nakładania kar pieniężnych w stosunku do osób, które nie zgłosiły w ustawowym terminie nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do osób, które nie zarejestrowały w terminie ustawowym pojazdu sprowadzonego z zagranicy.
 15. Wystawianie na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji pisemnych upomnień oraz tytułów wykonawczych w przypadku braku uregulowania należności określonych w punkcie 14.