Podział nieruchomości z uwzględnieniem zapisów planu miejscowego

ikona

Podział nieruchomości dokonywany w trybie rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jest postępowaniem administracyjnym zakończonym decyzją wójta, burmistrza lub prezydenta miasta poprzedzoną postanowieniem o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego.

Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego.

W przypadku braku planu miejscowego – jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu – podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli:

 1. Po pierwsze:
  • nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo
  • jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 1. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, wniosek o podział został złożony:
  • po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia podjęcia przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, lub
  • po wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu
   – postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia planu miejscowego, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku o podział.
   Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania w sprawie podziału nieruchomości plan miejscowy nie zostanie uchwalony, stosuje się przepis ust. 1.
 1. Jeżeli nie został uchwalony plan miejscowy dla obszarów objętych, na mocy przepisów odrębnych, obowiązkiem sporządzenia takiego planu, postępowanie w sprawie podziału nieruchomości  zawiesza się do czasu uchwalenia tego planu.

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.

Prace geodezyjne związane z podziałem nieruchomości wykonują uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Wniosek można złożyć bezpośrednio w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego (ul. Katowicka 54 pok. 1), przesłać pocztą tradycyjną lub przesłać pocztą elektroniczną na adres gk@swietochlowice.pl. We wniosku prosimy o podanie danych kontaktowych (telefon, e-mail).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 921 lub 924, pod adresem email gk@swietochlowice.pl lub bezpośrednio w pokoju 208 lub 211 (UM, Katowicka 54)