Przepisy prawne

Przydatne przepisy prawne oraz wzory do zastosowania przez organizacje pozarządowe w trybach konkursowych opartych o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i tak zwanego „małego grantu”:

Przydatne przepisy prawne oraz wzory do zastosowania przez organizacje pozarządowe w trybach konkursowych i pozakonkursowych, w których źródłem finansowania są opłata za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml napoju i opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: