Przetwarzanie danych osobowych – Urząd Stanu Cywilnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej rozporządzeniem 2016/679) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Stanu Cywilnego jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 53, 41-600 Świętochłowice.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@swietochlowice.pl.
 3. Pani/Pana Dane osobowe są przetwarzane:
  1. Zgodnie z Ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego w zakresie:
   • sporządzenia aktów stanu cywilnego (urodzenie, małżeństwo, zgon),
   • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub nazwiska,
   • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym,
   • wydania odpisu aktu stanu cywilnego,
   • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą,
   • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
   • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego,
   • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą,
   • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie,
   • wydania dokumentów z akt zbiorowych,
  2. Zgodnie z Ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym w zakresie:
   • Przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa,
   • Przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
   • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzeniu aktu urodzenia,
   • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,
   • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
  3. Zgodnie z Ustawą o zmianie imienia i nazwiska w zakresie realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.
  4. Zgodnie z Ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Ustawą o ewidencji ludności w zakresie nadania lub zmiany nr PESEL,
  5. Zgodnie z Ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawą o ewidencji ludności oraz Ustawą o zmianie imienia i nazwiska w zakresie zmiany stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgon
  6. Zgodnie z Ustawą o ewidencji ludności w zakresie zameldowanie noworodka w miejscu pobytu stałego lub czasowego oraz wydania zaświadczenia potwierdzającego fakt zameldowania.
  7. W szczególnych sytuacjach mogą istnieć także inne powody przetwarzania danych, np. ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 4. W określonych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom. W przypadku innych organów administracji publicznej podstawą przekazywania będą właściwe dla danej sytuacji przepisy prawa. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych. W zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który będzie indywidualny w zależności od rodzaju sprawy, której Pani/Pana dane osobowe będą dotyczyć. Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo. Akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia przez 100 lat. Akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu przez 80 lat.
 6. Okres przechowywania wynikał będzie również z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, może także wynikać ze szczególnych przepisów mających zastosowanie do załatwienia Pani/Pana sprawy.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl).
 9. W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, chyba że w konkretnej sytuacji zostanie przekazana informacja, że podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych, tam gdzie jest to obowiązkowe będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy, czy zawarcia umowy.
 11. Pani/Pana dane nie będą profilowane i nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.