Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Od dnia 1 stycznia 2021 r. Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach sprawuje nadzór nad Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Wydział prowadzi również obsługę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętochłowicach działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), w składzie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Świętochłowice.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem jej działań jest regulowanie dostępności alkoholu, zwiększenie zakresu pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Zatem Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (wymienionych powyżej) – (art. 41 ust. 3 ww. ustawy);
 2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 41 ust. 3 ww. ustawy);
 3. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych – zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe);
 4. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) – (art. 18 ust. 8 ww. ustawy).

Wszelkie sprawy kierowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prosimy zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, osobiście, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną,
w godzinach pracy instytucji.

Adres:

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej
Urząd Miejski w Świętochłowicach
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice
pokój 310
nr tel: 32 3491 846
e-mail: gkrpa@swietochlowice.pl

Ponadto, aby ułatwić mieszkańcom dostęp do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uruchomiono punkt informacyjno-konsultacyjny, do którego można kierować wszelkie sprawy. Punkt działa w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach, w godzinach jej pracy.

Adres:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach
ul. Sądowa 1
41-605 Świętochłowice
nr tel: 32 2454 910

UWAGA: PUNKT DZIAŁA JEDYNIE W PIERWSZY, DRUGI I TRZECI CZWARTEK MIESIĄCA

Wniosek o leczenie odwykowe

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub za pomocą drogi pocztowej bezpośrednio do Wydziału Rozwoju i Polityki Społecznej lub Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach. Wniosek taki jest wolny od opłat.

W uzasadnieniu do wniosku należy zawrzeć informacje o osobie i sytuacji rodzinnej:

 1.  Czy wydawana była opinia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (kiedy?, gdzie?)
 2. Czy podejmował leczenie odwykowe w przeszłości? (gdzie, z czyjej inicjatywy?, z jakim skutkiem?)
 3. Czy w związku z nadużywaniem alkoholu był zatrzymywany w izbie wytrzeźwień(ile razy?, kiedy?)
 4.  Czy była wszczęta procedura „Niebieskiej karty”(efekty)
 5.  Czy mają miejsce okresy abstynencji? (jak długo trwają?, czy wraca po nich do intensywnego picia?)
 6. Czy potrzebuje obecnie mniej czy więcej alkoholu, aby osiągnąć stan upojenia alkoholowego?
 7. Zachowanie osoby nadużywającej alkoholu, gdy nie jest pod wpływem alkoholu (czy bywa drażliwy, nerwowy, impulsywny, wycofany, lękliwy, zamknięty w sobie itp.?)
 8.  Jak zachowuje się pod wpływem alkoholu (czy jest agresywny wobec rodziny, otoczenia?)
 9. Czy zakłóca spokój w miejscu zamieszkania lub innych miejscach?
 10. Czy w związku z nadużywaniem alkoholu były przeprowadzane interwencje Policji, Straży Miejskiej (kiedy?, gdzie?, jak często?)
 11. Czy pożycza pieniądze na alkohol (od kogo?, czy je zwracał?, czy korzysta z usług lombardów?, zaciąga tzw. ”chwilówki”?)
 12. Czy zdarzają się okresy kilkudniowego picia, samopoczucie po tych okresach (czy ma ”kaca”?, czy pije w celu „wyleczenia”?)