Projekt grantowy pn.”Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Świętochłowice”

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru deklaracji uczestnictwa w projekcie grantowym pn. „MONTAŻ INSTALACJI OZE NA BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH NA TERENIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE”, od 12 do 30 czerwca 2023 roku do Urzędu Miasta Świętochłowice wpłynęło łącznie 100 deklaracji. Spośród złożonych w terminie deklaracji 10 nie spełniło kryteriów formalnych.

Wyniki naboru tj. listy: podstawowa, rezerwowa i uczestników niespełniających wymogów formalnych znajdują się w załącznikach poniżej:

LISTA PODSTAWOWA

LISTA REZERWOWA

LISTA DEKL. NIESPEŁNIAJĄCYCH WYMOGÓW

W związku z przystąpieniem przez Miasto Świętochłowice do projektu grantowego pn. “Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Świętochłowice” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, zachęcamy naszych mieszkańców do zamontowania odnawialnych źródeł energii na swoich budynkach mieszkalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania ma wynosić 85 proc. wartości inwestycji (jednak nie więcej niż kwoty, które zostaną określone w regulaminie naboru). Zadanie ma być realizowane w systemie grantowym, tzn. uczestnik projektu będzie mógł zwrócić się o refundację części kosztów (do 85 proc.) po realizacji inwestycji.

W terminie od 12 do 30 czerwca 2023 r. odbywać się będzie nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie. Złożenie deklaracji uczestnictwa nie jest jednoznaczne z otrzymaniem grantu, pozwoli jednak oszacować potrzeby mieszkańców.

Deklaracje udziału w projekcie należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (osobiście lub pocztą – decyduje data wpływu).

 

Uwaga!

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące dofinansowania do zakupu i montażu nowych instalacji OZE odbędzie się 5 czerwca o godz. 17:30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach przy ul. Harcerskiej 1.

KOMUNIKAT PO SPOTKANIU:

W nawiązaniu do spotkania informacyjnego, które odbyło się w dniu 5 czerwca 2023 r. w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 1 w Świętochłowicach, w sprawie projektu grantowego pn. “Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Świętochłowice” informujemy, że:

Z możliwości udziału w projekcie wyklucza się nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, działalność rolnicza. Wyjątkowo dopuszcza się nieruchomości gdzie prowadzona jest ww. działalność gdy:

  1. wydzielona powierzchnia na ww. działalność posiada odrębne przyłącze i możliwe jest podłączenie instalacji fotowoltaicznej pod przyłącze przeznaczone na cele socjalno-bytowe albo
  2. nieruchomość widnieje w rejestrach CEIDG albo KRS jedynie jako miejsce dostarczania korespondencji i wskazano inne miejsca faktycznego prowadzenia działalności.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin realizacji projektu grantowego

Deklaracja uczestnictwa w projekcie i oświadczenia

Karta doboru instalacji OZE

Umowa o powierzenie grantu