Historia Straży Miejskiej

W 1990 r. na mocy ustawy o Policji, Samorządy zyskały prawo do powoływania Straży Miejskich. Świętochłowice  były jednym z pierwszych miast w Polsce, które skorzystało z tej możliwości. Tym sposobem dnia 5 lutego 1991 roku Zarządzeniem Prezydenta powołano  Straż Miejską w naszym mieście. Wcześniej funkcjonariusze straży miejskiej pracowali w miejskiej służbie porządkowej, a ich uprawnienia były bardzo ograniczone i skupiały się na kontroli i utrzymaniu czystości w mieście.

Jednak z upływem czasu strażnikom przybywało zadań i uprawnień, a Ustawa o Strażach Gminnych z 1997r. skonkretyzowała zakres obowiązków. W początkowym okresie w świętochłowickiej straży zatrudnionych było ok. 10 strażników, w chwili obecnej ok. 18.

Straż miejska została powołana do ochrony porządku publicznego i spełnia służebną role wobec społeczności lokalnej, wykonując swoje zadania z poszanowaniem godności i praw człowieka. Ma wspomagać obywateli w rozwiązywaniu ich problemów, tych błahych, a także tych najważniejszych związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Straż miejska jest współpartnerem nie tylko Policji, ale i wszystkich służb dbających o bezpieczeństwo w mieście. Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje Prezydent Miasta, a także Wojewoda przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu.