Wydział Spraw Obywatelskich

Świętochłowice - Wydział Spraw ObywatelskichDane kontaktowe

Naczelnik Paweł Łajca
ul. Katowicka 53
Tel. 32 3491-871
so@swietochlowice.pl

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich należy prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, stowarzyszeń, fundacji, wyborów, w tym w szczególności:

 1. Prowadzenie rejestru mieszkańców Miasta.
 2. Rejestracja w rejestrze PESEL określonych ustawą o ewidencji ludności danych, zameldowanych  na terenie Miasta na pobyt stały i czasowy obywateli polskich oraz danych, zameldowanych na terenie Miasta na pobyt stały i czasowy cudzoziemców, którym nadano numer PESEL.
 3. Wykonywanie czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem osób oraz rozstrzyganie w drodze decyzji administracyjnych o zameldowaniu lub wymeldowaniu.
 4. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, zaświadczeń zawierających pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących osób, udostępnianie uprawnionym podmiotom danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.
 5. Wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów osobistych.
 6. Wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie wydania dowodu osobistego.
 7. Wprowadzanie danych do rejestru dowodów osobistych oraz przetwarzanie danych gromadzonych w tym rejestrze.
 8. Dokonywanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej danych ewidencyjnych oraz informacyjnych, w tym wpisu o  zawieszeniu  i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.
 9. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą z podmiotami gospodarczymi oraz ich związkami, a także instytucjami kontrolnymi w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terenie Miasta.
 10. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, cofanie zezwoleń, stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia, dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 11. Prowadzenie ewidencji położonych na terenie Miasta obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz przeprowadzanie kontroli.
 12. Wykonywanie zadań związanych z działalnością stowarzyszeń w zakresie przewidzianym ustawą Prawo o stowarzyszeniach, w tym tworzenia stowarzyszeń, nadzoru nad stowarzyszeniami, stowarzyszeń zwykłych.
 13. Wykonywanie zadań związanych z działalnością fundacji w zakresie przewidzianym ustawą o fundacjach.
 14. Przygotowanie dokumentacji i koordynacja działań dotyczących sprowadzania osób w ramach repatriacji.
 15. Poświadczanie własnoręczności podpisu na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych.
 16. Wykonywanie powierzonych zadań związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, organów samorządu terytorialnego, referendami i spisami powszechnymi.
 17. Koordynowanie działań związanych z rozwojem gospodarczym w Mieście.
 18. Wspieranie przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, kompleksowe wsparcie dla małych  i średnich przedsiębiorców.
 19. Udzielanie informacji o instrumentach wsparcia finansowego na rozpoczęcie i rozwój działalności.
 20. Współpraca z organizacjami, instytucjami, przedsiębiorcami i innymi podmiotami w celu rozwoju przedsiębiorczości w Mieście.
 21. Tworzenie programów z zakresu pomocy przedsiębiorcom i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
 22. Prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnych  skierowanych do przedsiębiorców,
 23. Promowania inicjatyw zmierzających do popularyzacji samozatrudnienia.
 24. Organizowanie wydarzeń promujących rozwój przedsiębiorczości w Mieście.
 25. Koordynowanie działań związanych z organizacją szkoleń w ramach rozwoju przedsiębiorczości w Mieście.
 26. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, miejskimi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność wspierającą przedsiębiorczość.
 27. Prowadzenie strony internetowej Miasta o profilu gospodarczym zawierającej aktualną bazę ofert inwestycyjnych.
 28. Prowadzenie spraw związanych z działalnością powołanego Zespołu ds. obsługi inwestorów.
 29. Współpraca z Radą Biznesu, w tym zapewnienie Radzie obsługi administracyjno-kancelaryjnej.

W ramach Wydziału działa Referat Rozwoju Gospodarczego (symbol akt RG).