Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach

Nazwa projektu:

„Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach w Świętochłowicach”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Opis projektu:

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac związanych z kompleksową modernizacją energetyczną obiektu użyteczności publicznej tj. Powiatowego Urzędu Pracy mieszczącego się przy ul. Plebiscytowej 3 w Świętochłowicach.

Rzeczowy zakres projektu w szczególności obejmuje: kompleksową termomodernizację budynku, modernizację wraz z rozbudową węzła cieplnego, modernizację wewnętrznej instalacji: c.o., c.w.u., wentylacji i budowę klimatyzacji, modernizację przyłączy energetycznych wraz z przebudową instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wymianą oświetlenia, zagospodarowanie terenu, wykonanie szybu windowego oraz montaż urządzenia dźwigowego.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 5.896.874,87 złotych.

Planowane dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 2.084.639,08 złotych.

Poziom dofinansowania: 85 % wydatków kwalifikowanych do dofinansowania.