Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do 2030 roku

 

Tytuł projektu:

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do 2030 roku

Źródło finansowania projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci  oraz z budżetu państwa

Wartość projektu: 53 999,50

Dofinansowanie: 48 599,55

Opis projektu:

Świętochłowice uzyskały finansowe wsparcie (90% kosztów całkowitych) w konkursie dotacji organizowanym przez Województwo Śląskie oraz Ministerstwo Rozwoju na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie
dla gmin”.

Projekt zakładał aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świętochłowice do roku 2030. Aktualizacja Programu została przeprowadzona z merytorycznym udziałem ekspertów z Fundacji Kreatywny Śląsk z Katowic, w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – wersja z 2 sierpnia 2016 r. Dokonano ponownej delimitacji obszarów rewitalizacji,  przeprowadzono badania ankietowe i warsztaty strategiczne z szerokim udziałem partnerów gospodarczych i społecznych. Partycypacja społeczna była dominującym podejściem do prac na każdym etapie sporządzania
i planowanego wdrażania LPR-u.

W ramach aktualizacji LPR-u dokonano w szczególności:

  • weryfikacji  badań diagnostycznych na podstawie aktualnych danych statystycznych, opracowań lokalnych i regionalnych, aby zapewnić kompleksową charakterystykę obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji,
  • weryfikacji granic obszarów rewitalizacji zgodnie z kryteriami brzegowymi wytycznych Ministerstwa Rozwoju,
  • przeprowadzenia badań ankietowych metodą CAWI oraz warsztatów dot. weryfikacji celów, kierunków działań  rewitalizacyjnych i proj. Wdrożeniowych,
  • weryfikacji i uszczegółowienia proj. wdrożeniowych pod kątem wytyczonych celów, zachowania komplementarności i wpływu na zdelimitowane obszary rewitalizacji – opracowania zaktualizowanych kart projektów,
  • wizji i spacerów studyjnych w dzielnicach, w których zidentyfikowano koncentrację problemów,
  • konsultacji przygotowanego projektu dokumentu online.

Przeprowadzone badania pozwoliły na skuteczną diagnozę ilościową i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych.

Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji projektu: 1 sierpnia 2016 r.

Zakończenie realizacji projektu: 30 czerwca 2017 r.

Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna